Propozycje zmian w wynagradzaniu za okres zwolnienia lekarskiego

Data publikacji: 27.10.2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowało założenia do projektu ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Jak zaznaczono, projektowana ustawa ma na celu określenie sposobu ograniczania uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy w okresie niezdolności do służby na zasadach zbliżonych do obowiązujących w systemie powszechnym.

W projekcie czytamy m. in., że projekt aktu prawnego ma na celu racjonalizację wydatków na uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy poprzez zmniejszenie ich absencji chorobowej. Zracjonalizowanie wydatków na uposażenia polegać będzie na przeznaczaniu środków finansowych pochodzących z ograniczenia uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy pozostających na zwolnieniach lekarskich, na fundusz nagród i zapomóg dla pozostałych, wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych z powodu zwolnień lekarskich.

Źródłem tego zwiększenia będzie ograniczone o 20% uposażenie funkcjonariuszy i żołnierzy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wyjątek od wspomnianej zasady stanowić będzie niezdolność funkcjonariuszy i żołnierzy do służby z tytułu wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub drodze powrotnej ze służby, wypadków podczas wykonywania czynności służbowych oraz choroby przypadającej w okresie ciąży, jak również poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Źródło: MSWiA, Policja 997. 

Pliki do pobrania