Data publikacji: 25.10.2010

22 października 2010 roku w Bielawie odbyła się I Wojewódzka Konferencja pod hasłem "Razem Bezpieczniej dla Dolnego Śląska". Była to okazja do podsumowania dotychczasowych, wspólnych działań podmiotów realizujących zadania w ramach programu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W konferencji uczestniczył Komendant Główny Policji – gen. insp. – Andrzej Matejuk.

Głównym celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, prezentacja najciekawszych projektów, zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wskazanie dobrych praktyk podmiotów działających wspólnie na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. "RAZEM BEZPIECZNIEJ" został przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2006 roku. Program ten łączy działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje wojewoda przy pomocy zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele przede wszystkim administracji samorządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Zespół ten inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie. Na poziomie powiatu wiodącą rolę w realizacji programu pełni starosta jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa i porządku.

Wymiana dobrych doświadczeń w dziedzinach, których dotyczy program stanowi istotne założenie dla skuteczności programu. Program zakłada aktywizację społeczności lokalnych i stworzenie mechanizmu finansowego zachęcającego do realizacji przedsięwzięć proponowanych w ramach programu.

Źródło: KWP Wrocław