VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych

Data publikacji: 29.09.2020

Mistrzostwa odbędą się w dniach 9 -10 października 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4 Warszawa.

Więcej informacji o mistrzostwach i zgłoszenia na stronie internetowej: http://mpap.pzszach.pl/

 

Regulamin turnieju

„VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych”

 

 

Cel Turnieju

Celem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest:

a) Popularyzacja szachów w środowiskach urzędów administracji publicznej.
b) Integracja środowiska szachowego administracji publicznej.
c) Popularyzacja idei budowania relacji poprzez szachy w środowiskach urzędów administracji publicznej.
d) Budowa relacji środowiska szachowego ze środowiskiem urzędów administracji publicznej.

Organizator

Organizatorem turnieju „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

Termin i miejsce turnieju

Turniej „VI Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej” odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa).

Uczestnictwo

Prawo do uczestnictwa w zawodach mają wszystkie osoby potrafiące grać w szachy reprezentujące:

 • Parlament,
 • Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 • Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
 • Ministerstwa,
 • Urzędy Centralne,
 • Urzędy Wojewódzkie,
 • Najwyższą Izbę Kontroli,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
 • Organy administracji samorządowej,
 • Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
 • Służby mundurowe,
 • Pracownicy zagranicznych placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce.
 • Pracownicy instytucji Unii Europejskiej.
 • Emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Za emerytowanego pracownika uznaje się osobę, która w dniu przejścia na emeryturę była pracownikiem uprawnionego podmiotu.

Założenia

Zawody odbędą się w formule turniejów indywidualnych w szachach szybkich i błyskawicznych dające tytuły:

W kategorii open:

Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

W kategorii amatorów:

Amatorski Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych open i kobiet.

 

Za szachistę amatora uznawany jest zawodnik/czka, który/a posiada w dniu przeprowadzenia zawodów III (II dla kobiet) lub niższą kategorię szachową, czyli ranking krajowy na poziomie max. 1600 pkt. oraz jednocześnie ranking FIDE  nieprzekraczający 1600 pkt,

W kategorii drużynowej:

Drużynowy Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich i błyskawicznych.

Do wyniku drużynowego liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną.

Organizator dopuszcza także możliwość tworzenia drużyn na podstawie następujących założeń: drużynę tworzą osoby reprezentujące jednostki realizujące te same zadania ustawowe lub drużynę tworzą osoby z tego samego resortu.

Drużynę należy zgłosić wraz ze składem nie później niż po zakończeniu  3 rundy. Do składu drużyny można zgłosić max. 5 zawodników.

W przypadku, gdy do zawodów zgłoszonych będzie mniej niż 6 drużyn, to wyłoniony zostanie tylko Mistrz Polski.

Trzy zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną Pucharem oraz medalami dla trzech najlepszych zawodników.

Przewidywane są dodatkowe nagrody specjalne w różnych kategoriach w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia przyjmowane są na adres abrustman@gmail.com lub telefonicznie pod numer 664-303-892 do dnia  6 października 2020 roku odpowiednio do turnieju szachów szybkich i błyskawicznych.

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowany urząd.

Po dokonaniu rejestracji należy opłacić wpisowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Brak stosownej opłaty spowoduje usunięcia zawodnika z listy startowej.

Informacja o wpłaconym wpisowym będzie dostępna na stronie www.mpap.pzszach.pl w zakładce WYNIKI.

W dniu zawodów przed turniejem konieczne jest potwierdzenie obecności u sędziego.

 • Wpisowe wpłacone do dnia 10 września:

9 rundowy turniej szachów szybkich (10’+ 5’’ na ruch na zawodnika) – 45 zł.

11 rundowy turniej szachów błyskawicznych (3’+2’’ na ruch na zawodnika) – 35 zł.
 

 • Wpisowe należy wpłacić na konto Polskiego Związku Szachowego (nr konta: 10 2490 0005 0000 4600 5479 6322, siedziba: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92) W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ i NAZWISKO, nazwę turnieju, do którego zgłaszany jest zawodnik.
 • Wpisowe wpłacone po dniu 10 września – 65 zł (szachy szybkie), 50 zł (szachy błyskawiczne)
 • Wpisowe wpłacone na sali gry (jeżeli będą wolne miejsca) – 80 zł (szachy szybkie), 60 zł (szachy błyskawiczne)
 • Wpisowe obejmuje wszystkie opłaty związane ze zgłoszeniem zawodów do rankingu FIDE.
 • O wpisie na listę startową decyduje kolejność wpłat na rachunek bankowy.

Sprawy różne

W związku z sytuacją epidemiologiczną zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi w dniu turnieju zaleceniami dotyczącymi COVID-19.

Czas trwania zawodów

Szachy błyskawiczne rozgrywane w dniu 9 października 2020:

Potwierdzenie rejestracji zawodników 15:00 – 16:00
Otwarcie zawodów – 16:00 – 16:30
Turniej szachów błyskawicznych 16:30 – 20:00
Zakończenie – 20:30.

Szachy szybkie rozgrywane w dniu 10 października 2020:

Potwierdzenie rejestracji zawodników 8:30 – 9:30

Otwarcie zawodów – 9:30 – 10:00
Turniej szachów szybkich 10:00 – 17:00

I runda 10:00
II runda 10:45
III runda 11:30
IV runda 12:15
V runda 13:00
VI runda 13:45
Przerwa – 14:00 – 14:45
VII runda 14:45
VIII runda 15:30
IX runda 16:15

Zakończenie – 17:30.

W ramach wpisowego uwzględniony jest catering w trakcie zawodów.

Turnieje będą klasyfikowane do rankingu FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych.

Oficjalna strona zawodów znajduje się pod adresem www.mpap.pzszach.pl.

 1. Członkowie Komitetu Honorowego oraz arcymistrzowie zwolnieni są  z opłaty wpisowego.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników po przekroczeniu 70 osób. Informacja zostanie umieszczona na oficjalnej stronie zawodów. Liczba ta może się zmienić w uzgodnieniu z użyczającym sali gry.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 4. Zawodnik, który nie potwierdzi udziału  w dniu turnieju szachów szybkich do godziny 9:30, a w dniu turnieju szachów błyskawicznych do godziny 16:00, nie zostanie dopuszczony do I rundy.

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor Turnieju: Adam Dzwonkowski(a.dzwonkowski@pzszach.pl) 607 499 031.
b. Z-ca Dyrektora Turnieju: Krzysztof Pajączek (krzysztof.pajaczek@gmail.com) 723 998 528.
c. Sędzia główny: IA Agnieszka Brustman a.brustman@pzszach.pl (abrustman@gmail.com) 664 303 892.

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.