Rusza postępowanie kwalifikacyjne do składu Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 13.07.2020

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) oraz doboru uzupełniającego do składu XXXI rotacji JSPP przebywającej w rejonie działania misji od czerwca 2020 r.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji do składu XXXII rotacji JSPP w pierwszej kolejności zostaną włączeni funkcjonariusze Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, którzy złożyli raporty i uzyskali zgodę swoich przełożonych na delegowanie w rejon działania Misji EULEX w ramach XXXI rotacji JSPP i XXXII rotacji JSPP. W związku z powyższym funkcjonariusze RJSPP (w tym zakwalifikowani do rezerwy kadrowej XXXI rotacji JSPP), którzy nie uzyskali zgody swoich przełożonych na delegowanie w ramach XXXII rotacji JSPP powinni ponownie złożyć raport wyrażający ich wolę włączenia do składu XXXII rotacji jednostki.

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do składu XXXI rotacji JSPP, planowane jest również przeprowadzenie wymiany policjantów XXX rotacji JSPP, którym został przedłużony czas delegowania w ramach jednostki. Wymiana składu osobowego części składu XXXI rotacji JSPP dotyczyłaby tylko i wyłącznie policjantów na następujących stanowiskach: zastępca dowódcy jednostki, szef logistyki, dyżurny jednostki, oficer szkoleniowy, policjant plutonu bojowego w komponencie kontrterrorystycznym JSPP (23 stanowiska).

Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołu powołanego w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXII zmiany JSPP lub uzupełniającego składu osobowego XXXI zmiany JSPP.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 1. stopień służbowy oficera Policji,

 2. minimum 8 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B2”,

 4. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,

 5. minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,

 6. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,

 7. uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby jako kryterium dodatkowe kandydaci posiadali doświadczenie z pełnienia służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Kandydaci do objęcia pozostałych stanowisk muszą spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:

 1. minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

 2. ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,

 3. minimum od 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,

 4. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,

 5. mieć uregulowaną sytuację rodzinną,

 6. posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 1. znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,

 2. pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,

 3. posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,

 4. wzrost powyżej 180 cm.

Z postępowania kwalifikacyjnego wyłączeni są policjanci, którzy zakończyli służbę w czerwcu 2020 r. w ramach XXX rotacji JSPP.
 

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach.

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce oraz wskazaniem stanowiska, na które kandydat się zgłasza.
 

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol, CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

 

ETAP II – realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, KWP, KSP, WSPol, CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol, CSP, Szkół Policji).

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.
 

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, w KGP lub we wskazanej jednostce szkoleniowej Policji,
w ciągu jednego dnia między 27 a 31 lipca 2020 r. dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP oraz w dniach 18-28 sierpnia 2020 r. dla kandydatów na pozostałe stanowiska w JSPP.

W odniesieniu do oficerów Policji — kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki do trzeciego etapu postępowania zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem (również Ci, którzy nie uzyskali zgody przełożonego).

W odniesieniu do pozostałych kandydatów do trzeciego etapu zostaną zaproszeni jedynie policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B2” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, poziom „B1” dla pozostałych oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki),

 • wywiad lekarski,

 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów oficerów Policji-kandydatów do objęcia stanowisk dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP to 22 lipca 2020 r.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów pozostałych kandydatów to 5 sierpnia 2020 r.

Warunki socjalne i należności finansowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 1. dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,
 2. ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości 98,99 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).

UWAGA!

Koszt wyżywienia w wysokości około 11.50 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania. Koszty wyżywienia rozliczane są w cyklu miesięcznym.

Podczas pobytu na misji przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości. Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą.

Podróże do kraju (na urlop) organizowane są we własnym zakresie.

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji.

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,

 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,

 • w kontenerze pokoje 2 lub 3-osobowe (w każdym klimatyzator),

 • na terenie bazy jest: świetlica, sala telewizyjna, siłownia, sauna.