Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Data publikacji: 29.05.2020

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Wzięli w nich udział Elżbieta Witek, marszałek sejmu, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Podczas uroczystości czterem policjantom i funkcjonariuszowi w stanie spoczynku posiadającemu status weterana-poszkodowanego, wręczono przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaki honorowe.

29 maja Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ uczczono m.in. złożeniem wieńców i kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa wprowadziła uchwalona w 2011 r. ustawa o weteranach. Tego samego dnia przypada też Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony w 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Przez prawie 66 lat ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska wzięło udział w ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa. Podczas działań poza granicami kraju poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa m.in. w ramach kontyngentu policyjnego.

Przypomnijmy, polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Polscy policjanci dotychczas pełnili służbę pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, Inicjatywy Departamentu Stanu USA. Podczas oddelegowania do służby w tych kontyngentach policyjnych śmierć poniosło 3 polskich policjantów, a 52 zostało rannych. Aktualnie poza granicami kraju polscy policjanci pełnią służbę pod auspicjami Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wiceminister SWiA Maciej Wąsik wręczyli odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” funkcjonariuszom Policji.

Odznaczeni Policjanci, Odznaką honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”:
  • sierż. szt. w stanie spoczynku Mirosław Bonat – emeryt Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

W okresie od 5 grudnia 2001 do 3 czerwca 2002 r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Policyjnym Misji Pokojowej ONZ w Kosowie (UNMIK). Podczas misji zajmował stanowisko policjanta Jednostki Specjalnej Polskiej Policji.

8 kwietnia 2002 r., w Mitrovicy w Kosowie, podczas zatrzymania osoby z tłumu Serbów, pluton JSPP zabezpieczał realizowane czynności. W trakcie działań nastąpił agresywny atak na policjantów - zostali oni obrzucani kamieniami, granatami i innymi przedmiotami. W wyniku wybuchu dwóch granatów sierż. szt. Mirosław Bonat wraz z 16 innymi funkcjonariuszami Policji, doznał obrażeń ciała. Sierż. szt. w stanie spoczynku Mirosław Bonat posiada status weterana poszkodowanego – funkcjonariusza.

  • mł. insp. Adrian Klejner – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu.

W okresie od lutego 2012 do września 2019 roku trzykrotnie pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizującej zadania w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Wysoka ocena służby w misji umożliwiła zajmowanie każdorazowo wyższego stanowiska w JSPP. Wymieniony pełnił funkcję dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy i dowódcy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Jako dowódca plutonu zajmował się głównie działaniami mającymi na celu zapewnienie porządku publicznego pośród członków zwaśnionej społeczności lokalnej regionu Kosowa. Mł. insp. Adrian Klejner posiada status weterana - funkcjonariusza.

  • policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

W okresie od grudnia 2004 do grudnia 2018 roku pięciokrotnie reprezentował polską Policję poza granicami kraju, pełniąc służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie na stanowiskach: policjant, policjant – kierowca, oficer sztabowy, oficer szkoleniowy i zastępca dowódcy jednostki. Podczas uczestnictwa w misji jako policjant i kierowca wykonywał czynności związane z przywracaniem ładu i porządku publicznego na terenie misji. Jako oficer sztabowy koordynował pracę JSPP, realizując zadania ukierunkowane na zapobieganie naruszeń ładu i porządku publicznego, przy współpracy organizacji międzynarodowych nadzorujących region Kosowa oraz jako oficer szkoleniowy odpowiadał za organizację pracy tłumaczy, treningów i szkoleń policjantów JSPP z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz organizację zajęć z taktyk i technik przemieszczania się oddziałów i pododdziałów zwartych Policji. Policjant posiada status weterana - funkcjonariusza.

  • asp. Dominik Jurkowski – funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

W okresie od listopada 2012 do sierpnia 2016 roku dwukrotnie na stanowisku policjanta i dowódcy drużyny pełnił służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizującej zadania w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie pełnienia służby wykonywał czynności związane z przywracaniem ładu i porządku publicznego w rejonie działania misji, zadania dotyczące zatrzymywania niebezpiecznych przestępców, czy też czynności związane z zabezpieczeniem kluczowych obiektów infrastruktury w obszarze strefy przygranicznej. Ponadto realizował inne zadania służbowe związane z zabezpieczeniem personelu misji i istotnych obiektów i osób. Asp. Dominik Jurkowski posiada status weterana – funkcjonariusza.

  • sierż. szt. Krzysztof Fitrzyk – referent Oddziału Policji w Krakowie

W okresie od 08 sierpnia 2016 r. do 10 maja 2017 r. pełnił służbę na stanowisku - policjanta w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie realizującej zadania w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie wykonywania zadań służbowych wykazywał się własną inicjatywą oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem w realizację powierzonych mu zadań. Sposób wykonywania zleconych mu przez kierownictwo jednostki czynności, może stanowić wzór dla przyszłych członków kontyngentów policyjnych. Swoją postawą przyczynił się do budowania właściwego wizerunku polskiej Policji i Polski na arenie międzynarodowej. Aktualnie będąc członkiem Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prężnie działa na rzecz środowiska promując idee respektowania praw człowieka oraz budowania światowego pokoju i bezpieczeństwa. Angażuje się również w działalność sportową i oświatową, prezentując wartości płynące z międzynarodowych wysiłków podejmowanych przez członków misji pokojowych. Sierż. szt. Krzysztof Fitrzyk posiada status weterana - funkcjonariusza.

Weterani, w tym weterani policyjni złożyli także wieńce przed  Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa przy Centrum Weterana Działań Poza Granicami.

(KGP/ foto: Paweł Ostaszewski Biuro Komunikacji Społecznej)