Współpraca Policji z WOT

Data publikacji: 05.02.2020

5 lutego br. w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu szefowie służb - Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak - podpisali porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz w zakresie działalności szkoleniowej. Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Wojska Obrony Terytorialnej powstały na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych ustaw. Kontakty między Policją a Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązano niemal bezpośrednio po ich powstaniu, w lutym 2017 roku, kiedy to ówczesny zastępca komendanta głównego nadinsp. Jan Lach złożył pierwszą wizytę w siedzibie dowództwa WOT. Już w trakcie tamtego spotkania poruszono zakres współpracy dotyczący zdolności operacyjno–szkoleniowych, reagowania na sytuacje kryzysowe, zagrożenia militarne i pozamilitarne oraz wykorzystywanie bazy szkoleniowej. Od 2018 roku ponad 1800 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brało udział w 27 akcjach poszukiwawczych, wspierając działania Policji na terenie sześciu województw.

Dotychczasowa współpraca Policji z Wojskami Obrony Terytorialnej polegała głównie na udziale żołnierzy w działaniach poszukiwawczych osób zaginionych w województwach lubelskim, podkarpackim i mazowieckim oraz we wspólnych przedsięwzięciach szkoleniowych. Podpisane dzisiaj porozumienie szczegółowo doprecyzowuje reguły i tryb współpracy w takich sytuacjach, usprawniając zasady wzajemnych kontaktów i zakresów kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Policji i WOT.

Jako pierwszy głos zabrał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak:

- Na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pracują na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny z funkcjonariuszami polskiej Policji poprzez uczestniczenie np. w akcjach poszukiwawczych osób zaginionych. Współpracują też z funkcjonariuszami Straży Pożarnej i z druhami ochotniczych straży pożarnych poprzez uczestnictwo w akcjach ratowniczych, kiedy to wspólnie właśnie ze strażakami w sytuacji klęsk żywiołowych, w sytuacji podtopień czy też huraganów pomagają poszkodowanym w ratowaniu ich życia i mienia. To jest niewątpliwie wielka wartość, to jest dowód tego, że dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny — mówił szef MON, Mariusz Błaszczak.

Podczas ceremonii zawarcia porozumienia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przywołał kilka przykładów współpracy Policji z Wojskami Obrony Terytorialnej przy poszukiwaniach zaginionych dzieci i powiedział m.in.:

- To porozumienie formalizuje i uzupełnia współpracę między polską Policją a Wojskiem Polskim, bo mamy już podpisane porozumienia zarówno z Dowództwem Operacyjnym, jak i z Dowództwem Generalnym Sił Zbrojnych, z Żandarmerią Wojskową i wspólnie wykorzystujemy te umowy przy współpracy, czego niekwestionowanym dowodem była m.in. ogromna operacja, jaką były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wtedy właśnie wspólnie współpracowaliśmy z żołnierzami, funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i odnieśliśmy ogromny sukces pod dowództwem pana ministra Mariusza Błaszczaka. Polska Policja staje się formacją coraz bardziej profesjonalną, przede wszystkim przez to jak wspaniali ludzie pełnią w niej służbę, ale też dzięki temu, że dysponujemy coraz lepszym sprzętem, coraz lepszym wyposażeniem, coraz lepszymi obiektami. A to wszystko dzięki programowi modernizacji polskiej Policji, którego „ojcem” był minister Mariusz Błaszczak.

Na koniec gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu wszystkich policjantów podziękował szefowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi za to porozumienie, by Polska i Polacy byli jeszcze bardziej bezpieczni.

Dziś w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę niemal 25 tysięcy żołnierzy, struktury formacji są rozwinięte lub rozwijane już we wszystkich województwach, wkrótce pierwsi żołnierze OT osiągną status gotowych do walki.

(KGP / tekst i foto: I. Pajdała Policja 997 / dm)