Porozumienie pomiędzy KGP a KNF

Data publikacji: 22.01.2020

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zawarli porozumienie określające zasady wzajemnego przekazywania dokumentów i informacji, a także współpracy pomiędzy Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) a Komendą Główną Policji.

Podstawą współdziałania Komendanta Głównego Policji i Komisji Nadzoru Finansowego są bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Podpisane porozumienie określa natomiast sposoby i formy obustronnego przekazywania informacji, zasady ich wykorzystywania oraz przypadki, w których pozyskane informacje mogą być udostępniane innym podmiotom.

Ponadto, UKNF i Komenda Główna Policji zobowiązały się do szerszej współpracy dotyczącej ujawniania, zwalczania oraz zapobiegania naruszeń prawa w związku z  prowadzeniem działalności na rynku finansowym.

Współpraca będzie polegać w szczególności na koordynowaniu działań podejmowanych przez strony, udzielaniu pomocy technicznej i analitycznej, doskonaleniu metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, organizowaniu wspólnych konferencji, spotkań oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego pracowników (funkcjonariuszy), wymianie wykładowców i materiałów szkoleniowych. Ponadto Strony zobowiązały się, w miarę aktualnych możliwości, do udostępniania baz szkoleniowych oraz specjalistycznych pomieszczeń dydaktycznych, uzgadniania oraz podejmowania przez strony, w zakresie swojej właściwości, wspólnych działań dotyczących zdarzeń lub podmiotów pozostających w zakresie zainteresowania Policji i Komisji Nadzoru Finansowego.

(Źródło: KNF, foto: Piotr Maciejczak Miesięcznik "Policja 997")