HelpDesk - pomoc od ręki

Data publikacji: 07.09.2010

Już od ponad 5 miesięcy funkcjonuje zewnętrzna usługa HelpDesk w zakresie przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach i awariach sprzętu teleinformatycznego oraz realizacji potrzeb w obszarze IT.

Wprowadzenie tej usługi wymagało zarówno od użytkowników jak i służb teleinformatycznych dostosowania się do innowacyjnych rozwiązań, które w dużej mierze przyczyniły się do podniesienia jakości świadczonych usług i zadowolenia końcowego użytkownika. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki ankiety, która została przeprowadzona telefonicznie na próbie losowej 100 użytkowników zgłaszających potrzeby serwisowe na numer 910 w okresie czerwiec - lipiec 2010r. i która dotyczyła oceny funkcjonowania usługi HD w Komendzie Głównej Policji.

Znaczna większość bardzo pozytywnie oceniła zarówno sam fakt wdrożenia tej usługi jak i również działalność w tej płaszczyźnie służb technicznych Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika BŁiI KGP. Tak wysoka ocena potwierdziła przydatność usługi HD w procesie obsługi końcowego użytkownika.

 

Biuro Łączności i Informatyki KGP będzie dalej kontynuować procesy związane z podnoszeniem poziomu świadczonych usług oraz implementacją innowacyjnych rozwiązań usługi HD również w pozostałych komórkach organizacyjnych związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem służb wspomagających działalność Policji. W tym zakresie w lipcu br. rozszerzono obszar funkcjonowania usługi HD o Biuro Logistyki Policji KGP oraz rozpoczęto procedury dotyczące wdrażania usługi HD w jednostkach terenowych Policji.

Powyższe działania mają na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu obsługi końcowego użytkownika zarówno w obszarze IT jak i logistyki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.