Narada służby prewencyjnej podczas Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku” w Słupsku

Data publikacji: 12.09.2019

Narada naczelników komend wojewódzkich i stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencją oraz przedstawicieli szkół policyjnych, odbywa się w słupskiej Szkole Policji. Narada odbywa się w trakcie finału XXVI. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”.

Wiodącym tematem jest problematyka realizacji zadań przez policjantów podstawowych komórek służby prewencyjnej „policjantów pełniących służbę na ulicy”. W naradzie uczestniczy gospodarz obiektu insp. Jacek Gil wraz ze swoimi zastępcami mł. insp. Dorotą Przypolską oraz mł. insp. Piotrem Cekałą. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotr Lubaszko.

W trakcie finału XXVI. Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, których gospodarzem jest Szkoła Policji w Słupsku, tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników komend wojewódzkich /Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz przedstawicieli szkół policyjnych. Spotkanie moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP nadkom. Piotra Lubaszko, w zasadniczym obszarze dotyczy problematyki realizacji zadań przez policjantów pełniących służbę „na ulicy”, w tym dokonanie oceny funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej za okres styczeń - sierpień 2019 r. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się naczelnicy wydziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji w Gorzowie Wlkp., Łodzi, Szczecinie oraz Krakowie.

Polska policja zmienia filozofię swojego działania kładąc szczególny nacisk na uspołecznienie swoich działań stąd podczas narady mł. insp. Arkadiusz Kopczyński radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP omówił prowadzone i planowane działania w obszarze trzech filarów tych działań, a więc realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”, odtwarzania posterunków Policji oraz funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Doświadczeniami płynącymi z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania ostatniego ze wskazanych obszarów podzieliła się Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska.

Zważywszy na porę roku, narada była okazją do podsumowania sezonu wakacyjnego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych i terenach przywodnych. Uzupełnieniem wypowiedzi nadkom. Piotra Lubaszko było wystąpienie nadkom. Rafała Kiśluka z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Zauważyć należy, iż służba prewencyjna jest odpowiedzialna za reakcję na ujawnione wykroczenia, które w znacznym stopniu wpływają na poziom poczucia bezpieczeństwa przez społeczności lokalne, stąd też problematyka ta była również przedmiotem dzisiejszego spotkania, podczas którego poruszono aspekt współpracy w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie omówiono rozwiązania organizacyjno-prawne związane ze współpracą Policji z Kuratorską Służbą Sądową i obowiązków z niej wynikających.

Służba prewencyjna jako największa liczebnie w Policji wciąż doskonali swoje funkcjonowanie zarówno w zakresie aspektów prawnych, jak i wyposażenia technicznego stąd Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Damian Zieliński podzielił się spostrzeżeniami w zakresie wykorzystania kamer nasobnych w służbie patrolowej, zaś nadkom. Paweł Adamczak omówił rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji czynności jednorazowych oraz administracyjno - porządkowych w ujednoliconym systemie teleinformatycznym e-komenda.

Bardzo ważnym aspektem właściwej realizacji zadań przez policjantów jest ich właściwe przygotowanie do służby. W tym obszarze Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile nadkom. Michał Zielonka przedstawił zagadnienia związane z organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego – pełnienie służby patrolowej, zaś Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Henryk Bartecki omówił wybrane aspekty wykonywania zadań związanych z nową instytucji prawną jaką są czynności sprawdzenia prewencyjnego w świetle art. 15 Ustawy o Policji.

Bardzo istotnym aspektem narady jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz, co przyjęto już jako zasadę, omówienie poziomu realizacji wniosków stawianych podczas wcześniejszych spotkań, a także wypracowaniem konstruktywnych wniosków do podejmowania kolejnych działań.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)