Seminarium szkoleniowe w Sułkowicach

Data publikacji: 10.05.2019

W dniach 9-10 maja br. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbywa się seminarium szkoleniowe pn. Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Biuro Prewencji KGP, zaś jego odbiorcami policjanci ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP koordynujący to zagadnienie oraz wykładowcy szkół policyjnych prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie profilaktyki społecznej.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej podłoża i specyfiki przestępstw motywowanych nienawiścią, a także wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć w tym obszarze. Przedmiotem rozważań uczestników seminarium są m.in. kwestie związane ze stereotypami, źródłem uprzedzeń, ksenofobią, mową nienawiści, a także radykalizacją. W ramach seminarium poruszane są także zagadnienia dotyczące nacjonalizmu, etnocentryzmu oraz innych postaw i poglądów prowadzących do dyskryminacji i nienawiści.

Zajęcia w ramach seminarium odbywają się głównie w formie warsztatowej. Jako wykładowcy zostali zaproszeni do udziału Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Ochrony Praw Człowieka, radca Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP a także eksperci z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

Dokumentem wskazującym kierunki i płaszczyzny aktywności w zakresie będącym tematem seminarium jest Plan działań Policji na lata 2018-2020 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Jest to dokument zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji w dniu 29 czerwca 2018 r. Stanowi on swojego rodzaju otwarty katalog zadań Policji w zakresie zapobiegania przestępstwom motywowanym nienawiścią, wskazuje przykładowe formy działań w tym zakresie, a także partnerów do współpracy na tej płaszczyźnie. Jako odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze wskazuje prewencyjnych koordynatorów ds. profilaktyki społecznej przy aktywnym wsparciu pełnomocników komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji.

Tematyka seminarium jest o tyle istotna, że obszar przestępstw z nienawiści został dodany w br. do priorytetowych obszarów zagadnieniowych w przewidzianym do realizacji przez KWP/KSP zadaniu polegającym na Dostosowaniu aktywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w obszarze zagrożeń społecznych przypisanym do realizacji Priorytetu I Komendanta Głównego Policji na lata 2019-2020 Zwiększanie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem.

Uczestnicy seminarium poddają analizie społeczne i socjologiczne uwarunkowania przestępstw z nienawiści, rozważają także ich kontekst historyczny.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego mają okazję dowiedzieć się o radykalizacji w Polsce, związanych z nią zagrożeniach, a także o kodach i symbolach używanych przez grupy ekstremistyczne.

Organizatorzy przedsięwzięcia wyrażają nadzieję, że lepsze poznanie przez policjantów podłoża i specyfiki przestępstw motywowanych nienawiścią, pozwoli na większą skuteczność działań zapobiegawczych w tym zakresie.

(Biuro Prewencji KGP)