Realizacja Programu Modernizacji Służb Mundurowych na półmetku

Data publikacji: 06.02.2019

Program modernizacji służb mundurowych wszedł w życie w styczniu 2017 r. Ustawa przewiduje istotne dofinansowanie poszczególnych formacji, z których Policja jest największym beneficjentem. Na półmetku jego realizacji widać spore efekty. Zakupy, inwestycje i wzrost wynagrodzeń już są zauważalne i otwierają perspektywy dalszego rozwoju i profesjonalizacji. Realizację Programu przez Komendanta Głównego Policji pozytywnie oceniła również Najwyższa Izba Kontroli.

Ustawa wdrażająca Program przeszła kilka nowelizacji. Wynikało to m.in. z faktu utworzenia Służby Ochrony Państwa w miejsce dawnego BOR-u czy też ze zwiększenia etatowego Policji. W obecnym kształcie budżet Programu to ponad 9 mld złotych, z czego blisko 6 mld przeznaczono dla Policji.

Obok istotnych inwestycji czy zakupów, z których nabycie śmigłowców Black Hawk jest chyba najwyraźniejszym przykładem, Program przewiduje znaczące podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Pierwszy wzrost wynagrodzeń nastąpił w styczniu 2017 r., kolejna podwyżka weszła w życie w styczniu 2019 r., nastepny wzrost wynagrodzeń przewidziano w roku 2020.

Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonaniem Programu sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program stwarza podstawy zapewnienia wysokiego poziomu działania służb porządku publicznego. Modernizacja obiektów służbowych oraz ich wyposażenia umożliwić ma wzmocnienie skuteczności działania, polepszyć warunki służby oraz warunki obsługi obywateli, a także zwiększyć zaufanie społeczeństwa do formacji. Modernizacja i inwestycje w najnowocześniejsze technologie wzmocnić mają potencjał służb bezpieczeństwa porządku publicznego w zwalczaniu przestępczości, poprawić skuteczność w przeciwdziałaniu zupełnie nowym rodzajom działalności przestępczej, polepszyć sprawność w neutralizowaniu zagrożeń powodowanych przez siły natury lub destrukcyjną działalność człowieka.

Realizacja wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń pozwolić ma na stosowanie w odniesieniu do większej liczby funkcjonariuszy awansu poziomego i będzie skutecznym elementem działań o charakterze dyscyplinującym i antykorupcyjnym.

1. Inwestycje budowlane

W 2018 r. zrealizowano 255 zadań inwestycyjnych. Największe nakłady finansowe poniesiono na inwestycje w jednostkach podległych KWP w Katowicach, Lublinie i Poznaniu. Najwięcej przedsięwzięć realizowanych było w woj. śląskim i podlaskim.

W ramach wykonania zadań związanych z działalnością inwestycyjną jednostek Policji w 2018 r. zakończonych zostało i uzyskano efekt rzeczowy dla 39 zamierzeń, na których dokończenie realizacji wydatkowano kwotę 38.688 tys. zł z Programu.

Wśród zakończonych 39 przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskano następujące efekty:

 • budowa nowych obiektów – 11 efektów,
 • adaptacja, przebudowa – 19 efektów,
 • termomodernizacja obiektów – 9 efektów.

Do najważniejszych efektów uzyskanych w ramach działalności inwestycyjnej w 2018 r. zaliczyć należy:

 • budowa siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie,
 • termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji we Włocławku (KWP Bydgoszcz),
 • budowa nowej siedziby wraz z zapleczem kynologicznym Komisariatu Policji Dobrzejewice (KWP Bydgoszcz),
 • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji we Mszczonowie (KWP zs w Radomiu)
 • budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej (KWP Katowice)
 • przebudowa PP w Gródku, PP w Suchowoli (KWP Białystok),
 • przebudowa PP w Chorkówce (KWP Rzeszów),
 • budowa nowej siedziby PP Siedliszcze (KWP Lublin),
 • adaptacja PP Bielsk (KWP z s. w Radomiu),
 • adaptacja PP Nowa Sucha  (KWP z s. w Radomiu),
 • adaptacja PP Kosów Lacki (KWP z s. w Radomiu),
 • kompleksowa modernizacja infrastruktury zewnętrznej wokół budynku administracyjnego KWP w Białymstoku,
 • adaptacja PP w Narewce (KWP Białystok),
 • adaptacja PP Lipsk (KWP Białystok),
 • budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku (KWP Katowice),
 • budowa nowej siedziby PP Czarne (KWP Gdańsk),
 • przebudowa pomieszczeń PP Kolno (KWP Olsztyn),
 • budowa nowej siedziby PP w Małdytach (KWP Olsztyn),
 • budowa nowej siedziby PP w Dubieninkach (KWP Olsztyn),
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego – 5 budynków (KWP Szczecin)
 • adaptacja PP w Dobrej (KWP Szczecin),
 • adaptacja części pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Ostrowicach na potrzeby siedziby PP (KWP Szczecin)
 • budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • przebudowa budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantralingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Należy zaznaczyć, że priorytetowe działania związane z reaktywowaniem zlikwidowanych posterunków Policji, które wdrożone zostały od 2016 r., pozwoliły na  odtworzenie do chwili obecnej 97 posterunków, z czego 25 siedzib przypada na 2018 r.

W ujęciu globalnym w 2018 r. ramach środków budżetowych Policji oraz przy wsparciu władz samorządowych wykonano prace inwestycyjno-remontowe, co umożliwiło reaktywację wyżej wymienionych 25 posterunków Policji oraz  dodatkowo na poprawę stan technicznego w funkcjonujących 30 obiektach tego typu:

 • budowa nowych obiektów – 4 efekty (PP Dubeninki, PP Małdyty, PP Czarne, PP Siedliszcze)
 • modernizacja obiektów – 12 efektów
 • adaptacja, przebudowa – 19 efektów
 • prace remontowe i konserwacyjne – 20 obiektów

W ramach ww. środków finansowych zrealizowany został również szereg prac związanych z realizację zaleceń pokontrolnych i niezbędnych remontów bieżących użytkowanych obiektów.

2.  Zakup i wymiana sprzętu transportowego

W 2018 r. zrealizowane zostały dostawy różnego sprzętu transportowego w liczbie 1.237 szt. za ok. 129,6 mln zł, w tym środki z Programu Modernizacji Policji - 96 mln zł, środki Funduszu Wsparcia Policji (FWP) - 29,7 mln zł, środki WFOŚiGW -2,6 mln zł, środki NFOŚiGW -1,04 mln zł, środki budżetowe inne niż PMP -260 tys. zł.

Sprzęt transportowy zakupiony w 2018 r. ze środków  Programu to:

 • 570 szt. samochody osobowe oznakowane,
 • 521 szt. samochody osobowe nieoznakowane,
 • 4 szt. samochody terenowe oznakowane,
 • 2 szt. samochody terenowe nieoznakowane,
 • 39 szt. samochody typu furgon oznakowany,
 • 31 szt. samochody typu Mała Więźniarka MW,
 • 12 szt. samochody typu furgon nieoznakowane,
 • 44 szt. pojazdy specjalistyczne:
 • 15 szt. ambulans poczty specjalnej,
 • 6 szt. pojazdy do przewozu ładunków wybuchowych wyposażone w gazoszczelny pojemnik;
 • 9 szt. samochody ciężarowe
 • 3 szt. autobusów;
 • 5 szt. pojazdów typu bus/minibus;
 • 2 szt. przyczepy specjalistyczne
 • 4 szt. pozostały sprzęt specjalistyczny
 • 11 szt. łodzi,
 • 2 szt. motocykle,
 • 1 szt. pozostały sprzęt transportowy.

Ponadto, w ramach  wydatków z roku budżetowego 2018 r. realizowane są zakupy ok. 58 szt. sprzętu transportowego za kwotę 13,5 mln zł w tym:

 • 35 szt. samochody osobowe oznakowane,
 • 23 szt. samochody typu furgon nieoznakowany dla służb antyterrorystycznych.

Wykonanie dostaw ww. pojazdów zaplanowano do końca marca 2019 r.

Ponadto, w zakresie zgłoszonych zadań do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 pochodzących z rezerwy celowej, w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie zrealizowany zakup ok. 311 szt. sprzętu transportowego za kwotę ok. 61,8 mln zł.

W 2018 r. zrealizowano dostawy 2 szt. śmigłowców transportowych Black Hawk (wielozadaniowych wsparcia służb Policji). Trzeci śmigłowiec na podstawie umowy podpisanej w listopadzie 2018 r. zostanie dostarczony w marcu br.  Realizacja ww. zadania możliwa była do wykonania w związku z otrzymaniem środków finansowych rezerwy celowej, którą zgłoszono jako wydatki niewygasające z upływem 2018 r.

W styczniu 2019 r. Komendant Główny Policji podpisał umowę na dostarczenie 3 śmigłowców jednosilnikowych typu Bell-407GXi. Pierwsza maszyna trafi do służby do końca br., dwie pozostałe do końca 2020 roku [hiperłącze].

3. Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

W 2018 r. na zadania związane z zaopatrzeniem w sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej przeznaczono kwotę 4,7 mln zł, z tego zrealizowano dostawy m. in.:

 • 120 szt. karabinków MSBS-R na kwotę 1.432.400 zł,
 • 28 szt. elektronicznych urządzeń do badań zawartości narkotyków na kwotę 457.276 zł,
 • 2 urządzenia RTG na kwotę 909.954 zł.

Ponadto, kierując się koniecznością stałego stwarzania optymalnych warunków pełnienia służby funkcjonariuszy, w tym przede wszystkim na wzmacnianiu ich bezpieczeństwa osobistego przewidziano ich doposażenie w sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w ramach dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 106 mln zł, pochodzących z rezerwy celowej (kwota zgłoszona do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2018 r.). Przedmiotowe wyposażenie obejmuje między innymi: urządzenie typu TESTER, zrobotyzowane urządzenia do rozpoznawania i neutralizacji ładunków niebezpiecznych, jak również urządzenia rentgenowskie oraz granatniki.

4. Sprzęt informatyki i łączności

W ramach działania w 2018 r. zakupiono:

 • 920 szt. mobilnych terminali noszonych (MTN) za kwotę 5.463 tys. zł.

Dodatkowo 1362 szt. na kwotę 7.000 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 1.852 szt. Licencji oprogramowania MS Office na kwotę 2.653 tys. zł,

Dodatkowo ok. 5840 szt. oprogramowania na kwotę ok. 11.100 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 720 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 11.013 tys. zł.

Dodatkowo ok. 1365 szt. na kwotę ok. 7.260 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 21.721 szt. komputerów przenośnych na kwotę 54.020 tys. zł. (zakupy także w ramach przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste o ochronne funkcjonariuszy”).

Dodatkowo 60 szt. na kwotę 250 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • 22 szt. stacji roboczych PC i 36 monitorów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na kwotę 130 tys. zł,

Dodatkowo ok. 15.730 szt. na kwotę ok. 64.790 tys. zł planowane jest do zakupu w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

 • w ramach modernizacji systemów informatycznych zakupiono licencje, serwery, macierze, szyfratory na łączną kwotę 5.666 tys. zł,

Dodatkowo kwota ok. 24.300 tys. zł zaplanowana została na dalszą modernizację systemów informatycznych w ramach środków niewygasających do 31.03.2019 r.,

W 2018 r. na zakupy w ramach Programu Modernizacji Policji w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy wydatkowano 53.885 tys. zł oraz 114.639 tys. zł przeniesiono do środków niewygasających, które ustawowo zostaną wydatkowane do 31.03.2019 r.

5. Wyposażenie osobiste i ochronne

W 2018 r. ze środków Programu modernizacji Policji w obszarze „wyposażenie osobiste i ochronne” zrealizowane zostały dostawy o wartości 22,02 mln zł:

 • 2.110 szt. kamer nasobnych na kwotę 13.980.022 zł,
 • 3.120 szt. kamizelek kuloodpornych na mundur „Plate Carrier” na kwotę 8.043.609 zł (środki zgłoszone do wykazu wydatków, które z upływem 2018 r. nie wygasają).

6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. przeznaczono ogółem w Policji kwotę 361.702 tys. zł.

Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w podziale na jednostki organizacyjne w Policji wyniosła:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  360.576 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 762 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  364 tys. zł.

Powyższe limity finansowe obejmują środki określane jako:

 • wkład własny (budżet podstawowy) przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych podwyższenia w 2017 roku stawek dodatku za każdy stopień policyjny o 218 zł dla wszystkich funkcjonariuszy i dodatków służbowych w równej kwocie dla policjantów pełniących służbę na stanowiskach służbowych zaszeregowanych w grupach 2-5 o kwotę 48 zł oraz na sfinansowanie wzrostu tzw. wydatków relacjonowanych do uposażeń, tj. nagród motywacyjnych, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród rocznych wypłacanych funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, a także świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku uprawnionym funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby,
 • rezerwa celowa na sfinansowanie wzrostu wydatków z tytułu nagród rocznych funkcjonariuszy o skutek finansowy podwyższenia uposażeń w 2017 r.

Wysokość środków finansowych określanych jako wkład własny ogółem w Policji dotyczących omawianego przedsięwzięcia wyniosła 335.802 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  334.757 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 707 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  338 tys. zł.

Wysokość środków finansowych otrzymanych w ramach rezerwy celowej ogółem w Policji wyniosła 25.900 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  25.819 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  55 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  26 tys. zł.

7. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. przeznaczono ogółem w Policji kwotę  96.286 tys. zł. Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w podziale na jednostki organizacyjne w Policji wyniosła:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  94.290 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1.518 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  478 tys. zł.

Powyższe limity finansowe obejmują środki określane jako:

 • wkład własny (budżet podstawowy) przeznaczone na sfinansowanie skutków finansowych podwyższenia w 2017 roku wynagrodzeń w ramach Programu modernizacji Policji oraz podwyżek wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń m.in. nagród uznaniowych, jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy w związku ze zwolnieniem z pracy. Średnio z Programu modernizacji przeznaczone było 250 zł dla pracownika.
 • rezerwa celowa na sfinansowanie wzrostu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników cywilnych o skutek finansowy podwyższenia wynagrodzeń w 2017 r.

Wysokość środków finansowych określanych jako wkład własny ogółem w Policji dotyczących omawianego przedsięwzięcia wyniosła  88.743 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  86.902 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1.400 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  441 tys. zł.

Wysokość środków finansowych otrzymanych w ramach rezerwy celowej ogółem w Policji wyniosła 7.543 tys. zł, w tym:

 • CBŚP, KGP, KWP, KSP, KPP/KMP, Szkoły Policji  7.388 tys. zł,
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  118 tys. zł,
 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  37 tys. zł.

W ostatnim czasie w Policji pojawiła się Najwyższa Izba. Inspektorzy sprawdzili realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych w okresie 2017-2018. Zakupy, inwestycje, modernizacje, przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. NIK wysoko oceniła nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu. Więcej na temat wyników kontroli można przeczytać TUTAJ.

(KGP / dm)