Mundury prewencji szybciej się zużywają

Data publikacji: 13.07.2010

Wychodząc naprzeciw licznym postulatom policjantów, w szczególności policjantów służby prewencyjnej, sygnalizujących potrzebę dostosowania okresu używalności umundurowania służbowego do rzeczywistych warunków ich eksploatacji, w Komendzie Głównej Policji opracowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Proponowane zmiany idą w kierunku skrócenia okresu używalności przedmiotów umundurowania policjantów realizujących zadania w służbie prewencyjnej, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu używalności umundurowania dla policjantów służby kryminalnej i wspomagającej.

Tak więc z 4 do 3 lat uległby skróceniu okres używalności mundurów noszonych przez dzielnicowych i dyżurnych oraz policjantów odbywających służbę w ruchu drogowym, ogniwach patrolowo-interwencyjnych i konwojowych, a także w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz w samodzielnych pododdziałach antyterrorystycznych Policji. Do tej grupy policjantów zaliczono także funkcjonariuszy etatowo przypisanych do orkiestr policyjnych. W sumie dotyczyłoby to około 50 tysięcy funkcjonariuszy, których zakres zadań i reprezentowanie formacji w kontaktach zewnętrznych (obywatele, instytucje, etc.), wymaga noszenia umundurowania nie zniszczonego i zgodnego z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

W projekcie rozporządzenia znajdują się również zapisy o przydzieleniu policjantom oddziałów prewencji Policji dodatkowego kompletu ubioru ćwiczebnego, a także dopuszczające użytkowanie określonego zestawu przedmiotów wchodzących w skład umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych niezależnie od okresu letniego, zimowego czy przejściowego.

Wydłużeniu, z 4 do 7 lat, uległby okres używalności przedmiotów umundurowania przez policjantów służby kryminalnej i wspomagającej. Policjantom oddelegowanym do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą oraz policjantom zwolnionym z obowiązku wykonywania zadań służbowych na podstawie odrębnych przepisów, okres używania umundurowania zostanie wydłużony o czas trwania oddelegowania. Szacuje się, że zmianą tą zostanie objętych ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy.

Celem proponowanych zmian jest nie tylko dostosowanie okresów używalności mundurów do rzeczywistych warunków ich eksploatacji, ale także bardziej racjonalne wykorzystanie umundurowania służbowego oraz poprawa warunków pełnienia służby przez policjantów.

Proponowane zmiany nie będą skutkować ograniczeniem środków w budżecie Policji przeznaczonych na zakup umundurowania. Zróżnicowaniu ulegnie jedynie wysokość tego świadczenia, które zostanie skalkulowane stosownie do wprowadzonych, nowych okresów używalności mundurów dla poszczególnych służb.

Projekt rozporządzenia w dniu 09 lipca br. został przesłany do uzgodnień legislacyjnych wewnątrz Policji, do Komend Wojewódzkich Policji, Szkół Policji, biur KGP oraz do NSZZ Policjantów.