Postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów kandydujących do składu osobowego XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 18.01.2019

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Policjant zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do Kosowa w ramach JSPP powinien złożyć, z zachowaniem drogi służbowej, podlegający zaopiniowaniu przez przełożonych, raport potwierdzający chęć udziału w misji EULEX w ramach JSPP, skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, oraz musi spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • minimum od 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,
 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • uregulowana sytuacja rodzinna,
 • posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji).

Ponadto wskazane jest, aby kandydat spełniał poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego
 • w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,
 • wzrost powyżej 180 cm.

Decyzją Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji raporty policjantów, którzy zakończyli służbę w grudniu 2018 r. w ramach XXVIII rotacji JSPP oraz policjantów zakwalifikowanych do składu osobowego Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji przewidzianych do wysłania w rejon działania misji w 2019r., zostaną rozpatrzone negatywnie.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach.

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce.

Na raportach należy umieścić niżej wymienione informacje dot. kandydata do służby w JSPP:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 • w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CLKP.

ETAP II – realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP, WSPol., CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji /Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm./). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej jednostce szkoleniowej Policji, w dniach 01-10 kwietnia 2019 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia służby: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego (dotyczy oficerów Policji oraz funkcjonariuszy zgłaszających umiejętność posługiwania się językiem angielskim),
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),