Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XXX zmiany JSPP w Kosowie

Data publikacji: 18.01.2019

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z wyłonieniem dowódcy i zastępcy dowódcy XXX zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Oficer Policji kandydujący do objęcia stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP ma obowiązek złożyć raport, z zachowaniem drogi służbowej,  potwierdzający chęć objęcia jednego z ww. stanowisk oraz uzyskania opinii, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - uzyskanie negatywnego stanowiska przełożonego nie wpływa na dalszą drogę służbową raportu. Kandydaci na ww. stanowiska powinni spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP w Kosowie przebiegać będzie w trzech etapach.

Etap I - realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci objęcia jednego z wymienionych stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Na raportach należy umieścić niżej wymienione informacje dot. kandydata na stanowiska dowódcze JSPP:

 • ocena wykonywanych zdań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,
 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.

Etap II - realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP, WSPol., CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

Kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP miejsce i termin spotkania z psychologiem uzgadniają z komórką kadrową właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

Oficerowie Policji z komórek organizacyjnych CBŚP oraz BSWP wykonujący zadania na terenie poszczególnych województw zgłoszą się do psychologa właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm./).

Natomiast oficerowie Policji z komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, BSWP oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego  Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

Raporty oficerów Policji zgłaszających chęć objęcia stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP w Kosowie, niezależnie od wyników etapu I i II, należy przesłać do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 08 lutego 2019 r.   

ETAP III - realizowany w Komendzie Głównej Policji, w ciągu jednego dnia pomiędzy 18 a 22 lutego 2019 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie Policji, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem (również Ci, którzy nie uzyskali zgody przełożonego).

Etap trzeci obejmować będzie:

 • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • egzamin z języka angielskiego – część ustna,
 • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonów: 72 150-66 lub 72 154-49.