Narada kadry kierowniczej Policji

Data publikacji: 14.01.2019

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski byli zgodni. Rok 2018 był dla polskiej Policji bardzo udany.

W trakcie trwającej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie narady kadry kierowniczej Policji podsumowano pracę policjantów, omówiono oceny jakie wystawiło Policji społeczeństwo, wskazano elementy wymagające uwagi, a także wskazano priorytety na rok 2019. W naradzie uczestniczyli komendanci komend miejskich i powiatowych a także przedstawiciele policyjnego i cywilnych związków zawodowych.

Podsumowując ubiegły rok gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę, że największą wartością Policji są ludzie, którzy w niej służą.

- Nie sprzęt, nie budynki, nie przepisy, tylko ci, którzy codziennie zakładają mundur. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu może dziś cieszyć się z dokonań ubiegłego roku. Ze spadku przestępczości, wzrostu wykrywalności i wciąż wysokich ocen społecznych. Ludzie będą także naszym priorytetem w tym roku, także w kontekście wzmożonych wysiłków związanych z przyjęciami do służby w Policji – podkreślił komendant.

Wśród elementów, które zasługują na szczególne uznanie, oprócz ogólnych danych dotyczących stanu bezpieczeństwa w Polsce komendant wymienił także bezpieczeństwo imprez masowych, walkę z przestępczością zorganizowaną w tym duże ilości zabezpieczonych narkotyków, a także znaczący wzrost wartości mienia zabezpieczonego i odebranego przestępcom.

Ale najważniejszym wskaźnikiem, tak jak w ubiegłych latach, jest dla Policji ocena wystawiana jej przez obywateli. Z ostatnich badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że dobrze ocenia działania Policji 74% Polaków co oznacza, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją publiczną w Polsce wśród instytucji ocenianych w badaniu.

Do ocen wystawianych przez społeczeństwo nawiązał również sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

- Miarą skuteczności waszych codziennych działań jest poczucie bezpieczeństwa obywateli w pobliżu miejsca zamieszkania. I jeśli wynosi ono 93 proc. to można wam tylko gratulować.

Minister podkreślił jednak, że wysokie poparcie społeczne jest nie tylko wyrazem uznania i odzwierciedleniem codziennego trudu funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale także zobowiązaniem.

- To uznanie nie jest po to by się nim chwalić. Jest po to by wyznaczać kolejne cele, by szukać w nim jeszcze większej motywacji. By zbudowane zaufanie wykorzystywać do jeszcze lepszej realizacji swoich zadań – podkreślił.

Oceniając ubiegły rok Jarosław Zieliński zwrócił uwagę jak wielką rolę odegrał w nim proces uspołeczniania działań Policji. Wśród jego elementów wymienił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, nowy model funkcjonowania dzielnicowych oraz odtwarzanie zlikwidowanych posterunków.

Zdaniem ministra każdy z tych elementów wniósł do służby w Policji określoną wartość. Przykładem niech będzie Mapa, która dzięki stale rosnącej liczbie zgłoszeń (wkrótce zostanie odnotowane milionowe) zbudowała między obywatelami a policjantami więź pozwalającą na lepsze zrozumienie z jednej strony potrzeb i oczekiwań, z drugiej możliwości.

Minister zapowiedział także kontynuację procesu odtwarzania posterunków. Tego, jak poinformował, oczekuje społeczeństwo, co wynika z przeprowadzanych konsultacji społecznych. Dotychczas odtworzono ich 99. Wkrótce, w roku setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej zostanie przywrócony setny.

Nadinsp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący pion kryminalny podziękował policjantom za sukcesy jakie odnieśli w ubiegłym roku ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Te szczególne podziękowania to efekt znaczących osiągnięć w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. I jeśli ilość narkotyków odebranych przestępcom wyniosła w 2018 r. 13,7 tys. kg to z tego prawie 10 tys. przypada na działania CBŚP.

O wyzwaniach i dokonaniach pionu logistyki mówił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Największymi wyzwaniami w ubiegłym roku była realizacja programu Modernizacji Policji oraz odtwarzanie zlikwidowanych posterunków. W tym roku będzie podobnie.

W zastępstwie nieobecnego nadinsp. Jana Lacha dokonania i wyzwania stojące przed pionem prewencyjnym omówił nadinsp. Andrzej Szymczyk. Tu priorytetami była efektywna współpraca ze społeczeństwem i zwalczanie przestępczości najbardziej dokuczliwiej społecznie. Oba te priorytety udało się, zdaniem komendanta Szymczyka, zrealizować. Pierwszy w dużej mierze dzięki nowemu modelowi służby dzielnicowych, który dzięki wprowadzeniu stanowiska starszego dzielnicowego zmniejszył fluktuacje kadrowe, drugi dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwoliła obywatelom precyzyjnie definiować swoje oczekiwania pod adresem Policji.

Ważnym elementem odprawy były wystąpienia dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Dariusza Szuby, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej insp. Jarosława Siekierskiego oraz komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila. Ten pierwszy omówił wydarzenia nadzwyczajne oraz wybrane mechanizmy kontrolne w 2018 r., drugi stan zatrudnienia w Policji w ubiegłym roku i nowe regulacje prawne dotyczące Policji. Insp. Gil przedstawił informację na temat prac szkoły w kwestii dotyczącej interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolującymi swoich zachowań z innych przyczyn. Na kolejny dzień przełożone zostało wystąpienie komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Roberta Stachery dotyczące problemów w służbie zidentyfikowanych przez BSWP.

Rok podsumowali także związkowcy. Zarówno Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów jak i przedstawiciele związków cywilnych. O ich problemach i oczekiwaniach mówili Danuta Hus, przewodnicząca Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji, Małgorzata Lewicka, przewodnicząca Krajowej komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji oraz Jerzy Szwed, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego Policji.

Pierwszy dzień narady zakończyła prezes Irena Zając informując o tym co najważniejsze w ponad 20-letniej już działalności kierowanej przez nią Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, pod opieką której znajduje się 240 rodzin w całym kraju. Za działalność Fundacji słowami uznania podziękował jej kierujący naradą pod nieobecność komendanta głównego, jego pierwszy zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz długo niemilknącymi brawami wszyscy zgromadzeni na sali.

W trakcie narady dotarła do uczestników tragiczna informacja o śmierci rannego we wczorajszym ataku nożownika, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.

(kk BKS KGP, zdjęcia: WSPol)