NIK pozytywnie o realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych

Data publikacji: 11.01.2019

Zakończyła się kontrola NIK w Policji. Inspektorzy sprawdzili realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych w okresie 2017-2018. Zakupy, inwestycje, modernizacje, przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. NIK wysoko oceniła nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu.

Badany okres obejmował cały rok 2017 i 2018. Kontroli podlegały wszystkie wymiary Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Zakupy sprzętu, uzbrojenia, wyposażenia, środków łączności i sprzętu teleinformatycznego, środków transportu, budowy lub modernizacji budynków komend i komisariatów, przetargi i nadzór nad realizacją Programu.

Kształt Programu Modernizacji Służb Mundurowych (w zakresie dotyczącym Policji) to wynik wspólnych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwem Policji. Program stanowi odpowiedź na realne potrzeby formacji. Oprócz wydatków rzeczowych podzielonych na grupy:

- inwestycje budowlane
- sprzęt transportowy
- sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
- sprzęt informatyki i łączności
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

dostrzeżono także konieczność wzmocnienia systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy oraz podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na realizację Programu przewidziano kwotę ponad  9 mld złotych z czego Policja jako największy beneficjent otrzyma blisko 6 mld zł.

W wystąpieniu pokontrolnym można przeczytać: „w ocenie NIK, Komendant Główny Policji prawidłowo zorganizował prace przygotowujące Program modernizacji Policji, a zgłoszone przedsięwzięcia, wpisane bez zmian do ustawy modernizacyjnej, wynikały z autentycznych potrzeb jednostek terenowych Policji oraz miały na celu zmodernizowanie formacji”.

Przed rozpoczęciem realizacji Programu kierownictwo Policji przeprowadziło szczegółową analizę potrzeb, które następnie zostały ocenione pod kątem pilności ich realizacji. W ten sposób nadano priorytety poszczególnym zadaniom. Nad ich realizacją czuwały poszczególne biura Komendy Głównej Policji. W zależności o zakresu merytorycznego były to: Biuro Logistyki KGP, Biuro Łączności i Informatyki KGP oraz biuro Finansów KGP.

Analizie podlegały m.in. przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym te o najwyższej wartości: zakup 2 śmigłowców, dostawa 6 samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik oraz dostawę Mobilnych Terminali Noszonych. Wszystkie kontrolowane postępowania przeprowadzone zostały prawidłowo i nie stwierdzono naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych oraz obowiązujących w KGP regulacji wewnętrznych w tym zakresie (NIK).

W trakcie realizacji Programu pojawiały się też pewne trudności wynikające z sytuacji rynkowej czy też zmieniających się potrzeb, a także uzyskanych oszczędności. W podlegającym kontroli okresie zdołano zrealizować 70,8% celów lokalowych. Wynika to m.in. ze stale zmieniającej się sytuacji na rynku usług budowlanych. Gwałtownie rosnące koszty sprawiają, że zakładane wcześniej szacunki są niże niż oferowane przez stających do przetargów. Zdarzały się sytuacje wycofywania się przedsiębiorców czy też ich upadłości. Są to sytuacje zewnętrzne. Warty podkreślenia jest fakt, że w 2017 roku 18 zakończonych inwestycji dotyczyło odtworzenia posterunków policji. W pierwszym półroczu 2018 roku oddano do użytku cztery zmodernizowane siedziby posterunków policji.

Jednocześnie w wielu postępowaniach zdołano uzyskać oferty i podpisać umowy opiewające na kwoty niższe niż pierwotnie szacowano. Dzięki temu można było zmodyfikować plany i zrealizować dodatkowe zakupy. Np. w 109% zrealizowany został plan dotyczący zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej, zaś w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy plan został zrealizowany aż w 132%.

Także w zakresie dotyczącym płac przedsięwzięcia „wzmocnieni motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zostały zrealizowane zgodnie z Programem. W roku 2017 nastąpił wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy średnio o 251 zł, zaś pracowników cywilnych średnio o 235 złotych.

NIK wysoko oceniła także bieżący nadzór i kontrolę nad realizacją Programu, który prowadzony był przez komórki merytoryczne KGP. Ponad to w Biurze Logistyki KGP powołany został wewnętrzny zespół wdrażania, monitorowania i weryfikacji wszelkich działań związanych z programem. Podobny zespół został powołany także w Biurze Łączności i Informatyki KGP. Jednocześnie w ramach nadzoru Komendant Główny włączył program do planu audytu wewnętrznego. Równolegle do tych działań monitorowania realizacji Programu swoje działania prowadziło niezależnie Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, które w sposób szczególny monitorowało sferę zamówień publicznych.

Wszystkie te działania podjęte zostały, aby z jednej strony zapewnić skuteczną i pełną realizację założeń Programu, z drugiej, by uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości. Pozytywna ocen NIK jest tego dowodem i stanowi motywację do dalszych działań.

(KGP / dm)