Skuteczna Policja, bezpieczna Warszawa

Data publikacji: 22.12.2018

Ponad 89 procent mieszkańców stolicy, biorących udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości uważa, że w Warszawie żyje się bezpiecznie. Blisko 85 procent respondentów czuje się bezpiecznie podczas samotnego spaceru po zmroku. 74 procent osób uważa warszawską policję za skuteczną w walce z przestępczością.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie prowadzi działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytucja powstała w 1990 roku z połączenia dwóch, działających uprzednio odrębnie, jednostek badawczych – Instytutu Badania Prawa Sądowego (IBPS) przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Instytutu Problematyki Przestępczości (IPP) przy Prokuraturze Generalnej.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez pracowników instytutu, odnoszące się do poziomu bezpieczeństwa w Warszawie wskazują, że w stolicy żyje się bezpiecznie.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27.09.2018 r. do 12.10.2018 r. na próbie 2000 pełnoletnich mieszkańców Warszawy. W badaniu wzięło udział 45,1% mężczyzn i 54,9% kobiet. Badani byli w wieku od 18 do 98 lat (średnia wieku wyniosła 49 lat). Większość respondentów (59,2%) miała wykształcenie wyższe, a następnie kolejno: wykształcenie średnie (35,7%), wykształcenie zawodowe (3,8%) i wykształcenie podstawowe (1,3%).

Najczęściej respondenci zamieszkiwali w Warszawie od urodzenia (58%). Wśród pozostałych badanych zdecydowana większość, bo 85%, była mieszkańcami Warszawy od ponad 15 lat.

Ankietowani mieszkańcy stolicy bardzo wysoko ocenili bezpieczeństwo w skali całego kraju. Blisko 87% uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To wynik zbieżny z wynikiem uzyskanym w badaniu prowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej  (CBOS), w którym Polskę jako kraj bezpieczny oceniło 88,7% respondentów.

Poczucie bezpieczeństwa w Polsce

Jeszcze wyżej, w odniesieniu do całego kraju, poziom bezpieczeństwa ankietowani ocenili w odniesieniu do stolicy Polski. Na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Warszawa jest miastem, w którym żyje się bezpiecznie?” twierdząco odpowiedziało 89,7% respondentów.

Bezpieczeństwo w Warszawie

Jak zaznaczono w raporcie od lat za dobry wskaźnik lęku przed przestępczością uważane jest poczucie bezpieczeństwa podczas samotnego wieczornego spaceru. Odpowiedzi na związane z tym pytanie jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy Warszawy czują się w takiej sytuacji bardzo bezpiecznie. 84,8% osób odpowiedziało na nie twierdząco. Przeciwnego zdania było 15,2 procenta ankietowanych.

Bezpieczeństwo w czasie spaceru

Ocena bezpieczeństwa na terenie miasta jest odzwierciedleniem oceny pracy Policji, której głównym celem jest zapobieganie zagrożeniom. Blisko 3/4 badanych było zdania, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością.

Pytani o obawy przed zagrożeniami w swoim miejscu zamieszkania, warszawiacy wskazywali zwłaszcza na brawurowo jeżdżących kierowców (43%), zaczepki ze strony agresywnie zachowujących się młodych ludzi (29,8) i niszczenie mienia przez wandali (27,7%).

Wśród zagrożeń, których warszawiacy obawiają się najmniej są wymuszenia i okupy (1,5%), napady i rozboje (7%), bójki i pobicia (7%). 10,9 procenta badanych nie obawia się żadnych zagrożeń w miejscu swojego zamieszkania.  Odsetki nie sumują się do 100 – możliwy był wybór wielokrotny.


W publikacji wykorzystano dane raportu „Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Wyniki badania sondażowego” opracowanego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przez prof. dr hab. Andrzeja Siemaszko, dr Pawła Ostaszewskiego, Joannę Klimczak, Justynę Włodarczyk-Madejską. Warszawa 2018

(mm)