Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych

Data publikacji: 19.11.2018

Po raz pierwszy policjanci z wydziałów prewencji mają okazję sprawdzić oraz doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe w ogólnopolskim konkursie dotyczącym trudnych i odpowiedzialnych zadań wykonywanych przez oskarżycieli publicznych w sprawach o wykroczenia. W Centrum Szkolenia Policji rozpoczął się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Patronat nad konkursem zorganizowanym przez CSP, we współpracy z Biurem Prewencji KGP, objął Komendant Główny Policji.

Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby prewencyjnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

  1. sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego;
  2. wyłonienie najlepszego policjanta - oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. utrwalenie znajomości przepisów prawa, w tym etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
  5. przybliżenie społeczeństwu problematyki służby policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.


Do 26 października 2018 r. w komendach wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji został przeprowadzony etap wojewódzki/stołeczny I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z komend powiatowych, miejskich, rejonowych, Komendy Stołecznej Policji oraz komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji, którzy pełnią funkcję oskarżyciela publicznego.

Eliminacje wojewódzkie konkursu obejmowały dwie konkurencje:

  1. pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczyły znajomości przepisów prawa, a w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. pisemny test umiejętności, polegający na rozwiązaniu 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.


Zwycięzcy etapu wojewódzkiego, poza nagrodami, zyskali również przywilej reprezentowania danego województwa podczas finału I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbywa się w dniach 19–20 listopada 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Finał krajowy konkursu obejmie trzy konkurencje:

  1. pisemny test wiedzy zawierający 50 pytań typu zamkniętego, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
  3. wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego, trwającego stosownie do rodzaju wykroczenia, jednak nie dłużej niż 10 minut.


Jesteśmy przekonani, że doświadczenie zdobyte przez oskarżycieli publicznych podczas konkurencji konkursowych zostanie wykorzystane w codziennej służbie i przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych zadań służbowych. Ponadto udział w konkursie daje możliwość wymiany doświadczeń oraz służy integracji środowiska policyjnego.

Wszystkim uczestnikom finału I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Źródło: CSP w Legionowie