Ocena predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2019/2020

Data publikacji: 16.11.2018

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2019/2020, w tym do udziału w misji ONZ UNMISS na terenie Sudanu Południowego od 2019 r.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagania podstawowe:

 1. ukończony z wynikiem pozytywnym kurs dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. „kurs UN” albo pełnienie służby w składzie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, z jednoczesnym poświadczonym certyfikatem uczestnictwem w szkoleniach krajowych lub zagranicznych w zakresie misji pokojowych poza granicami kraju (EUPST II, CEPOL, LET4CAP),

 2. bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2),

 3. minimum 8 lat stażu służby w Policji,

 4. prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4),

 5. pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby,

 6. bardzo dobry stan zdrowia.

2. Warunki dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

 1. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych na stanowiskach kierowniczych/dowódczych oraz specjalistów/ekspertów,

 2. unormowana sytuacja osobista/rodzinna,

 3. znajomość innych języków obcych,

 4. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich,

 5. doświadczenie w realizacji zadań dochodzeniowo-śledczych oraz czynności operacyjnych pionu kryminalnego,

 6. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.

Raporty policjantów (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny by kierowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez komórki właściwe w sprawach kadrowych. Raporty winny wpłynąć do WMZiOŁ BMWP KGP do dnia 7 grudnia 2018 r.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne. Pierwszeństwo przy kierowaniu na misje zagraniczne będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

Przeprowadzenie oceny predyspozycji kandydatów zaplanowane jest na 18 grudnia 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. poziom wiedzy z zakresu znajomości misji, w których bierze udział polska Policja, struktur i zasad funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ i OBWE, w tym zadań Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest asp. Arkadiusz Bednarz – ekspert WMZiOŁ BMWP KGP, tel. 72 154 49.