Informacje o studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Data publikacji: 28.06.2010

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie uruchomiła rekrutację na studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie) na rok akademicki 2010/2011.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami, które każdy kandydat jest zobowiązany wypełnić i złożyć w WSPol., są opublikowane na stronie internetowej WSPol.: <www.wspol.edu.pl> — zakładka: Rekrutacja — Studia I stopnia lub Studia II stopnia.

Kandydaci - policjanci na studia pierwszego stopnia, którzy uzyskali zgodę (skierowanie) na podjęcie studiów w WSPol., wydaną przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych (komendanta wojewódzkiego/stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, komendanta głównego Policji) składają wymagane dokumenty osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. (liczy się data stempla pocztowego). Szczegółowa informacja dotycząca miejsca i czasu przeprowadzenia testu wiedzy zaplanowanego na dzień 30 sierpnia 2010 r. zostanie podana w terminie późniejszym.