Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach prosi o wsparcie

Data publikacji: 30.10.2018

Celem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny. W związku z tym w Fundacji powstała idea wspierania osieroconych rodzin poprzez comiesięczne przekazywanie z poborów symbolicznej złotówki na konto Fundacji.

Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia / zgody na dokonywanie potrąceń z uposażenia na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Środki, które przeznacza Fundacja na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. Pomoc dla poszkodowanych rodzin udzielana jest w formie zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych; stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach; dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Fundacja opiekuje się wdowami i sierotami po poległych w służbie policjantach z terenu całej Polski.

Fundacja dziękuje za wsparcie Podopiecznych – rodzin policjantów, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

 

Pliki do pobrania