Dzielnicowy Roku – narada służby prewencyjnej

Data publikacji: 25.10.2018

Narada naczelników komend wojewódzkich i Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną, przedstawicieli szkół policyjnych oraz koordynatorów ds. dzielnicowych KWP/KSP odbywa się w Szkole Policji w Katowicach. W odprawie uczestniczy Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka. Spotkanie prowadzi p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko. Podczas narady, która odbywa się w trakcie XI Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku” omawiane są wybrane obszary funkcjonowania dzielnicowych.

W trakcie XI Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych – „Dzielnicowy Roku”, którego gospodarzem jest Szkoła Policji w Katowicach, tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników komend wojewódzkich oraz stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną, kierowników zakładów szkół policyjnych i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie właściwych w sprawach prewencyjnych oraz koordynatorów ds. dzielnicowych KWP/KSP. Spotkanie moderowane przez p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotra Lubaszko, w zasadniczym obszarze dotyczy funkcjonowania służby dzielnicowych. Jednym z wiodących tematów narady jest realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którą omówił mł. insp. Arkadiusz Kopczyński. Podkreślił niezwykle istotną rolę komend wojewódzkich/Stołecznej Policji w zakresie właściwego sprawowania bieżącego nadzoru nad służbą dzielnicowych. Nadzór, co w szczególności zaakcentował mł. insp. Kopczyński, powinien przyjmować formę instrukcyjno-pomocową i być realizowany bezpośrednio w jednostkach wykonawczych. Zgodnie z nakreślonymi przez kierownictwo polskiej Policji kierunkami działań, jest to zagadnienie na tyle istotne, iż naczelnicy z KWP w Białymstoku, Opolu oraz Rzeszowie podzielili się przyjętymi w tym obszarze rozwiązanymi. W ramach tej problematyki, z tym że w zakresie organizacyjno-technicznych rozwiązań przy realizacji procedur sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu dolnośląskiej Policji podzielił się p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu nadkom. Paweł Adamczak.

Podczas narady omawiana są również wybrane obszary funkcjonowania służby prewencyjnej wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016 - 2018. Obszar ten w oparciu o przeprowadzoną ocenę funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej, do których zalicza się funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych oraz wywiadowców prewencji przedstawił nadkom. Piotr Rzeźnik – ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

W naradzie w gronie naczelników wydziałów prewencji oraz koordynatorów ds. dzielnicowych nie mogło zabraknąć tematów związanych ze szkoleniem dzielnicowych oraz realizacją działań profilaktycznych z udziałem dzielnicowych. W ramach tego bloku tematycznego mł. insp. Radosław Wola - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach przedstawił temat: Szkolenie „ABC Nowoczesnego Dzielnicowego” jako formę doskonalenia policjantów dzielnicowych, podnoszącą kompetencje dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych z uwzględnieniem budowania odpowiednich relacji ze społeczeństwem w ramach koncepcji „Community Policing”. Rolę i aktywność dzielnicowego w realizacji działań z zakresu profilaktyki społecznej na wybranych przykładach omówił natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu nadkom. Paweł Kolendowicz. Działaniami realizowanymi na terenie garnizonu mazowieckiego w ramach kampanii "Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!" podzieliła się Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Agnieszka Guza.

Podczas narady p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko przedstawił również informacje na temat zaległości związanych z wprowadzaniem do systemu PUE Mandaty formularzy mandatów karnych w III kwartale 2018 r.

Bardzo istotnym aspektem narad służbowych służby prewencyjnej jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w trakcie tzw. bloków dyskusyjnych, podczas których przedstawiciele poszczególnych garnizonów mogą wymienić poglądy na temat poszczególnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, identyfikowanych problemów oraz wdrażania działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia efektywnej realizacji nałożonych zadań.

(Biuro Prewencji KGP / zdj. Szkoła Policji w Katowicach / kp)