Policjanci i kadra naukowa podsumowali działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji: 24.10.2018

Dzisiaj w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się konferencja podsumowująca funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kadra naukowa uczelni reprezentowana przez prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką oraz mundurowi na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem przedstawili wyniki badań na temat kontaktu Policji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest KMZB. Badania przeprowadzono na Śląsku przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył szef śląskich policjantów nadinsp. Krzysztof Justyński.

Dzisiaj o godz. 11.00 odbyła się konferencja prasowa pn. „Świat nauki dla Policji – Policja dla społeczeństwa” zorganizowana w Wyższej Szkole Humanitas. Podczas wydarzenia poruszono tematy dotyczące funkcjonowania służby dzielnicowych, a także przedstawione zostały wyniki badań dotyczących narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W konferencji wzięli udział: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Kumor, Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka, Naczelnik Wydziału Profilaktyki w Departamencie Porządku Publicznego MSWiA Anna Rodek, przedstawiciele kadry naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu śląskiego, uczniowie klas mundurowych, przedstawiciele społeczności lokalnych - użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz naukowcy reprezentując Wyższą Szkołę Humanitas.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niepokojących zjawisk, które nie wymagają natychmiastowej interwencji policji w związku z zagrożeniem życia i zdrowia, ale są uciążliwe dla społeczeństwa i obywatele chcą w ten sposób zasygnalizować policji, że w ich otoczeniu dzieje się coś niepokojącego (m.in. łamania przepisów ruchu drogowego, akty wandalizmu, zakłócania porządku, miejsca, w których osoby mimo zakazu piją alkohol). Na te sygnały obywateli reaguje Policja.

1,5 miliona użytkowników, blisko milion zgłoszonych zagrożeń i 5 milionów odsłon - oto bilans 2 lat funkcjonowania tego narzędzia. Jako pierwsza uczelnia w kraju, badania nad funkcjonowaniem tego narzędzia rozpoczęła Wyższa Szkoła Humanitas. Pierwotnie były one prowadzone w województwie opolskim przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, a następnie na terenie województwa śląskiego przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Dzisiaj właśnie, wyniki o unikatowym charakterze w skali kraju, poznali uczestnicy spotkania.

Konferencję poprzedziło wydanie książki pt. "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny." autorstwa prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas oraz insp. dr Iwony Klonowskiej z Komendy Głównej Policji. 

 

 

Co wynika z danych?

 

Aż 80% badanych na całym Śląsku oceniło aplikację dobrze lub bardzo dobrze, a nikt nie ocenił negatywnie.  Natomiast aż  89% badanych uważa, że Mapa przyczyni się do spadku liczby przestępstw / wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie.

Np. w dzielnicy Paderewskiego-Muchowiec Katowic wśród 534 badanych, 73% korzystało z Mapy, prawie co dziesiąta osoba (8,9%) korzystała więcej niż 10 razy. Warto zauważyć, że aż 64% badanych uważa, że Mapa przyczyni się do spadku liczby przestępstw i wykroczeń. Najniższą znajomość funkcjonowania Mapy  wskazali mieszkańcy Śródmieścia Katowic, a najwyższą – mieszkańcy dzielnicy Koszutka.

W kwestii najczęściej wskazywanych zagrożeń np. w Katowicach:

- 50% badanych uważa, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest najważniejszym problemem,

- 17%, że spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,

- 12%, że jest to nieprawidłowe parkowanie,

- 10% badanych stwierdza, że jest to niszczenie zieleni.

 

Świadomość istnienia Mapy wśród mieszkańców województwa śląskiego może zostać uznana za wysoką, trzy czwarte badanych wskazało, że aktywnie z niej korzysta. A zatem dla jednej czwartej badanych Mapa spełnia dla nich przede wszystkim funkcje informujące na temat różnorodnych zagrożeń. Znaczenie brania udziału w kształtowaniu Mapy (tj. wyeksponowanie funkcji inspirująco-kreującej) powinno zostać zatem wyeksponowane celem utrwalania budowy  społeczeństwa obywatelskiego.

Badanie wykazało, że najmniejszą znajomość narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cechuje w szczególności osoby badane zamieszkujące tereny wiejskie, posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe bądź średnie, o statusie społecznym bezrobotnych oraz emerytów i rencistów. Sytuację taką powoduje mniejsza dostępność Internetu oraz – jak należy przypuszczać - zjawisko tak zwanego wykluczenia cyfrowego (np. brak umiejętności obsługi Internetu przez osoby starsze). A zatem nie sposób funkcjonowania Mapy stanowi przyczyny tych problemów, lecz jest ich bezpośrednią konsekwencją. Ciągle jeszcze niezadowalająca znajomość  Mapy przez społeczności lokalne zarówno na Śląsku, jak i w województwie opolskim  sprawia, że konieczne są dalsze akcje promocyjne tego narzędzia – takie jak konferencja w Wyższej Szkole Humanitas.

Szczegółowy opis badań znajduje się w publikacji pt. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną  na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – w aspekcie społeczno-pedagogicznym (Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2018).

Czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa?

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, które zostało uruchomione we wszystkich województwach i pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojących go zjawiskach – łamaniu przepisów ruchu drogowego, zakłóceniu porządku publicznego, ale również o źle oznaczonej infrastrukturze drogowej, dzikich wysypiskach czy aktach wandalizmu. Użytkownicy mogą za pomocą Mapy dokładnie wskazać lokalizację zagrożenia w przestrzeni oraz czasie. Każda zgłoszona informacja jest następnie weryfikowana przez Policję, która podejmuje odpowiednie kroki w celu likwidacji problemu i zagrożenia.

 

- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stała się nową formą dialogu Policji ze społeczeństwem. Bezpieczeństwo rodzi się, dojrzewa i wydaje owoce właśnie w dialogu. Świat nauki  pragnie służyć Policji, wskazując poprzez analizę wyników prowadzonych badań możliwości udoskonalenia działań Policji wpływających na nasze poczucie bezpieczeństwa.  Badania różnych obszarów funkcjonowania Policji umożliwia otwartość Policji na działania badaczy zewnętrznych -  skomentowała współautorka książki - prof. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas.

Ogólnopolskie badania dzielnicowych

Projekt był efektem przyjętego przez MSWiA programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Autorki podjęły się na wniosek Komendanta Głównego Policji przeprowadzenia ogólnopolskich badań dzielnicowych, a pierwsze wnioski były zaprezentowane na konferencji w MSWIA w styczniu 2018 r.

Badania prof. Jadwigi Stawnickiej (Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego) oraz insp. dr Iwony Klonowskiej (Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej  Komendy Głównej Policji) są  unikatowymi badaniami ogólnopolskimi dzielnicowych (styczeń 2017). Ankiety zawierające 53 otwarte pytania trafiły w styczniu 2017 roku do ponad 7 tys. polskich dzielnicowych, wypełniło je 5,4 tys. osób.

Badania były prowadzone w okresie, kiedy z jednej strony – dzielnicowi byli przez cale lata niedoceniani w formacji policyjnej i nie mieli możliwości awansu poziomego, byli obciążani obowiązkami, z drugiej zaś strony rozpoczęło się dokonywanie zmian, które pozwoliły dzielnicowym spędzać oczekiwaną ilości czasu ze społecznością lokalną i rozwój własnej kariery.

Z badań wynika, że dzielnicowi czują się potrzebni społeczeństwu, za swą cenną umiejętność uważają zdolność dobrej komunikacji. Policjantom brakowało możliwości awansu, co jednak umożliwiły zmiany wprowadzone już po realizacji badania. Aż 88% dzielnicowych stwierdziło, że ich zadaniem powinno być realizowanie zadań z profilaktyki społecznej. Co dziesiąty badany uważa, że czynnikiem utrudniającym im pracę w zakresie profilaktyki społecznej jest niechęć obywateli do współpracy z dzielnicowym.

Badania wykazały, iż uintensywnienia wymaga kwestia współpracy dzielnicowego ze społecznościami lokalnymi. Ponad 80% badanych w skali ogólnopolskiej zadeklarowało udział w spotkaniach samorządowych i podmiotów pozapolicyjnych, z tego 65,4% uczestniczy w takich spotkaniach czasami, a 20,5% uczestniczy często. Natomiast 14,2% badanych w skali ogólnopolskiej nie uczestniczy w takich spotkaniach.

Aż 98,4% badanych uczestniczy w spotkaniach grup roboczych / zespołów interdyscyplinarnych. W debatach społecznych bierze udział 68% dzielnicowych, a w zebraniach osiedlowych ponad 60% badanych.

Prawie połowa badanych (48,3%) jest zdania, że dzielnicowy raczej cieszy się prestiżem w środowisku lokalnym. Natomiast prawie co piąty badany uważa, że dzielnicowy cieszy się prestiżem w środowisku lokalnym.

 

Szczegółowy opis badań został zaprezentowany w książkach:                                               

Rola dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej z perspektywy działań edukacyjno-wychowawczych (autorzy: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska). Wydawnictwo CSP w Legionowie 2017

Partnerstwo służb dzielnicowych  ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego z perspektywy działań społeczno-wychowawczych (autorzy: Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska). Wydawnictwo CSP w Legionowie 2017