Narada służbowa pionu prewencji

Data publikacji: 13.09.2018

Narada Naczelników Komend Wojewódzkich i Stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz przedstawicieli Szkół Policji odbywa się w Słupsku. W odprawie uczestniczy Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil - gospodarz narady wraz z zastępcą mł. insp. Jolantą Buczyńską-Koc, a także p.o. Dyrektor Biura Prewencji KGP mł.insp. Robert Kumor. Spotkanie prowadzi p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko. Podczas narady, która odbywa się w trakcie finału XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - „Patrol Roku” omówiono efekty w wybranych obszarach związanych z funkcjonowaniem służby prewencyjnej za okres styczeń-sierpień 2018 roku.

W trakcie XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji - „Patrol Roku”, których gospodarzem jest Szkoła Policji w Słupsku, tradycyjnie odbywa się narada służbowa Naczelników Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej odpowiedzialnych za służbę prewencyjną oraz kierowników zakładów Szkół Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, właściwych w sprawach prewencyjnych. Spotkanie moderowane przez kom. Piotra Lubaszko, w zasadniczym obszarze dotyczy funkcjonowania służby prewencyjnej w okresie styczeń - sierpień 2018 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednym z bloków tematycznych narady jest szeroko rozumiana tematyka związanaz funkcjonowaniem komórek do spraw wykroczeń, ich obciążeniem, realizacją czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, nadzorem nad terminowym rozliczaniem mandatów karnych. Omawiana jest również problematyka dotycząca sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów z tzw. paralizatorami, w szczególności w kontekście wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej pozostającymi na wyposażeniu Policji. Zagadnienia te przedstawił kom. Piotr Lubaszko.

Omawiając funkcjonowanie służby prewencyjnej nie mogło również zabraknąć, jakże istotnego z punktu widzenia służby, tematu związanego z nadzorem nad służbą zewnętrzną. Doświadczeniami oraz wprowadzonymi w tym zakresie rozwiązaniami podzieliła się Pani Naczelnik insp. Marzena Piórkowska z KWP Kielce.

Podczas narady poruszana jest również tematyka związana z innymi priorytetowymi działaniami prewencyjnymi, w tym zadaniami wynikającymi z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Obszar ten w oparciu o przeprowadzoną ocenę funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej, do których zalicza się funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych oraz wywiadowców prewencji omówił nadkom. Piotr Rzeźnik - ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

W trakcie narady służbowej nawiązano też do tematyki związanej z uspołecznianiem działań Policji w ramach trzech filarów, do których zaliczamy odtwarzanie posterunków Policji, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”. W tym miejscu w szczególności podkreślono planowane zmiany w aplikacji Moja Komenda oraz Plan działania priorytetowego. 

Narada służby prewencyjnej nie mogłaby się odbyć bez prezentacji rozwiązań praktycznych wdrażanych w poszczególnych garnizonach. Podczas narady p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku podinsp. Wojciech Snopko zaprezentował założenia do wprowadzonego na terenie garnizonu podlaskiego autorskiego programu „poMOC, a nie przeMOC”.

Z kolei mł.insp. Iwona Kuczyńska Naczelnik Wydziału Prewencji w Gdańsku omówiła wprowadzony w garnizonie pomorskim projekt edukacyjny „Uczę się bezpiecznie”, który jest dedykowany uczniom klas Szkół Podstawowych województwa pomorskiego. Również, doświadczeniami w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych w podległych garnizonach podzieliła się podisnp. Katarzyna Rachuba z KWP w Szczecinie, która zaprezentowała przykłady działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałaniu stosowaniu nowych narkotyków przez dzieci i młodzież, jak też mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który omówił działania podkarpackiej Policji na rzecz osób predestynowanych do stania się ofiarą przestępstwa.

Aspekty prawne przeszukania, kontroli osobistej i czynności podobnych zaprezentował kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Dariusz Walczak.

Bardzo istotnym aspektem narad służbowych służby prewencyjnej jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w trakcie tzw. bloków dyskusyjnych, podczas których przedstawiciele poszczególnych garnizonów mogą wymienić poglądy na temat oceny funkcjonowania poszczególnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, identyfikowanych w tym obszarze problemów oraz wdrażania działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia efektywnej realizacji nałożonych zadań.