Wojewódzkie działania pod kryptonimem POZYTRON 2018

Data publikacji: 14.06.2018

W dniach 12-13 czerwca 2018 r. na ternie powiatu suskiego odbyły się wieloszczeblowe ćwiczenia wojewódzkie pod kryptonimem POZYTRON 2018. Głównym organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy współudziale kilkunastu instytucji i organów.

Scenariusz do działań POZYTRON 2018 był następujący:

Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki otrzymało informację o wystąpieniu awarii w elektrowni jądrowej na terenie Słowacji. Elektrownia znajduje się w odległości 141 km od granic Polski. Wystąpiły niekontrolowane uwolnienia. Przewiduje się – z dużym prawdopodobieństwem – dalsze uwolnienia substancji promieniotwórczych do atmosfery. W Słowacji wprowadzono działania interwencyjne HERCA-WENRA.

Warunki meteo wskazują na możliwość przemieszczania się skażeń promieniotwórczych w kierunku Polski. Dyrektor Centrum do spraw Zdarzeń Radiacyjnych z upoważnienia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki podjął decyzję o klasyfikacji zdarzenia jako zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym. Wprowadzono również działania interwencyjne HERCA-WENRA, a mianowicie w odległości do 55 km od granicy Słowacji /między innymi teren powiatu suskiego/– nakaz pozostawania w pomieszczeniach zamkniętych oraz podanie ludności preparatów stabilnego jodu. Na pozostałym obszarze Polski - gdzie obecnie jest brak zagrożenia radiacyjnego - służby powinny być przygotowane na możliwość rozszerzenia obszaru objętego działaniami interwencyjnymi.

Podmioty zaangażowane w działania:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Państwowa Agencja Atomistyki,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 • Wojewoda Małopolski,
 • Starosta Suski,
 • Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu suskiego,
 • Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 • Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach,
 • Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
 • Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej

Elementem ćwiczenia były: trening sztabowy, epizod ćwiczebny, aspekty teoretyczne i pokaz sprzętu.

Podczas treningu sztabowego rozpatrywano scenariusz realistyczny zaistnienia zdarzenia oraz prognozę rozwoju sytuacji. Poszczególne służby przedstawiły możliwości swojego działania w opisanej sytuacji kryzysowej.

Epizodem praktycznym była dystrybucja preparatów stabilnego jodu, sprawdzenie ścieżki całego procesu od momentu otrzymania informacji o zdarzeniu radiacyjnym do chwili zakończenia podawania preparatów dla grup ryzyka. Ćwiczenie to odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum, gdzie w sposób praktyczny, z udziałem uczniów zaprezentowano podanie stabilnego jodu.

W sesji seminaryjnej odbyły się wykłady na tematy:

 • „Promieniowanie jonizujące, system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, systemy bezpieczeństwa w energetyce jądrowej”, którego prelegentem był dr hab. Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,
 • „Zdrowotne skutki katastrof nuklearnych i ich zapobieganie”, którego prelegentem była dr nauk medycznych Małgorzata Trofimiuk-Muldner z Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • „Komunikowania w sytuacjach zagrożenia”, który to wykład prowadził podinsp. Dominik Jurczak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W drugim dniu ćwiczeń dr hab. Krzysztof Kozak wygłosił wykład pt. „Czarnobyl – Fukushima – przyczyny, konsekwencje”.

Zadanie miało na celu współdziałanie służb i instytucji w razie wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym, a przewodziło motto:

 

„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę”

Benjamin Franklin


(KWP w Krakowie)