Spotkanie Szefów Policji w ramach rumuńskiej prezydencji w Forum Salzburg

Data publikacji: 28.05.2018

25 maja 2018 r. zakończyło się trzydniowe spotkanie Szefów Policji odbywające się w ramach rumuńskiej prezydencji w Forum Salzburg (FS). W przedsięwzięciu udział wzięli Szefowie/Zastępcy Szefów Policji i przedstawiciele Ministerstw Spraw Wewnętrznych państw członkowskich FS. Strona polska reprezentowana była przez nadinsp. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji i mł. insp. Paulinę Filipowiak Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Ramowy program spotkania przewidywał omówienie tematów dotyczących wzmocnienia współpracy policyjnej i dostosowanie jej do indywidualnych cech społeczności wielokulturowych na poziomie państw członkowskich, analizę danych, nowe informacje użytkowe pozyskiwane za pomocą danych cyfrowych oraz wartość dowodów cyfrowych w oględzinach na miejscu popełnienia przestępstwa i w codziennej pracy Policji. Uznano, że przewodnictwo w FS jest doskonałą okazją do podsumowania i analizy dotychczasowych osiągnięć we wskazanych płaszczyznach oraz do omówienia bieżących wyzwań stojących przed służbami egzekwowania prawa w rejonie Europy Środkowej.

Tematy, które zostały poruszone podczas konferencji zostały sformułowane z myślą o konieczności przedyskutowania i wypracowania innowacyjnych rozwiązań w pracy Policji oraz w celu podzielenia się dobrymi praktykami, które aktualnie funkcjonują w poszczególnych krajach członkowskich. Dyskutowano nad najwłaściwszymi instrumentami do stworzenia jednolitych ram na szczeblu Unii Europejskiej dla rozwoju:

 - analizy kryminalnej;

- bezpośredniej współpracy policyjnej;

-  wykorzystywania dowodów cyfrowych

- czy pozyskiwania informacji cyfrowych.

Oczekiwane jest, że dyskusja w przeprowadzonych w poszczególnych panelach tematycznych, doprowadzi do wypracowania odpowiednich rekomendacji, które w dalszej kolejności przyczynią się do usprawnienia współpracy, nie tylko na poziomie regionalnym, ale również będzie możliwe ich zaprezentowane na forum grup roboczych UE.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum Salzburg (FS) była Austria. Współpraca w ramach FS rozpoczęła się podpisaniem w lipcu 2001 r. w Salzburgu przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należy współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwa członkowskie Forum Salzburg sprawują półroczne prezydencje. Polska sprawowała ostatnie przewodnictwo w Forum Salzburg w II połowie 2017 r.

(BMWP KGP/ mw)