Informacyjny Serwis Policyjny

Mediacja w Policji. Teoria i praktyka

Zamieszczony Data publikacji 10.05.2018
Dzisiaj w Białymstoku odbyła się konferencja poświęcona praktycznemu zastosowaniu instytucji mediacji w pracy organów wymiaru sprawiedliwości. Spotkanie które przygotowali pracownicy Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski.

Dzisiaj w sali konferencyjna Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja  pt. "Mediacja w Policji. Teoria i praktyka." pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego i Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego. Spotkanie przygotowane przez pracowników i funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski. W konferencji udział wzięli sędziowie, specjaliści do spraw mediacji i policjanci. Poruszone zostały tematy dotyczące między innymi praktycznego zastosowania instytucji mediacji w pracy organów wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiono zalety i ograniczenia związane z wdrażaniem procedury mediacyjnej w postepowaniu prowadzonym przez Policję. 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

• Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

• Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.

• Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu lub oskarżonemu?

• Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkodylub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

• Szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania.

• Zmniejszenie kosztów postępowania karnego.

• Szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa trafia do mediacji?

• Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania prowadzonego przez

policję lub prokuratora oraz po wniesieniu sprawy do sądu.

• Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.

• Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego.

• Pokrzywdzony oraz podejrzany lub oskarżony mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Jak długo może trwać mediacja?

• Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Jak przebiega mediacja?

• Po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z podejrzanym lub oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.

• Jeżeli podejrzany lub oskarżony i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie „twarzą w twarz”) albo pośredniej (bez osobistego kontaktu); wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.

• Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

• Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.

• Mediator przekazuje policji, prokuratorowi lub sądowi sprawozdanie z mediacji, z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?

• Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.

• Prokurator podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, jak również sąd w wyroku, powinni uwzględnić treść ugody mediacyjnej.

• W sprawach z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne - koszty ponosi Skarb Państwa

*Opracowanie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości        

 
powrót
drukuj