Działania polskiej Policji w ramach Międzynarodowej Operacji PANDORA II

Data publikacji: 12.03.2018

W dniach 20 – 30 listopada 2017 r. Policja polska wzięła udział w europejskiej operacji pod kryptonimem Pandora II, koordynowanej przez Europol, wymierzonej w zwalczanie kradzieży i nielegalnego handlu dobrami kultury, w tym szczególnie nielegalnego obrotu w Internecie. W operacji wzięły udział służby policyjne i celne 21 państw Europy. Na obszarze poza Europą analogiczną operację pod kryptonimem Athena przeprowadził Interpol we współpracy ze Światową Organizacją Celną. Informacja na temat operacji została przekazana do publicznej wiadomości dopiero teraz ze względu na toczące się w niektórych krajach postępowania.

Operacja koncentrowała się na ujawnianiu przypadków grabieży dziedzictwa kulturowego na obszarach lądowych i podwodnych, nielegalnego obrotu dobrami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem krajów objętych konfliktem) oraz kradzieży zabytków. Jej celem było także zgromadzenie informacji na temat osób lub grup przestępczych, dokonujących nielegalnych eksploracji stanowisk archeologicznych, oraz szeroko pojętychprzestępstw  przeciwko dobrom kultury.

W wyniku działań polskiej Policji na terenie naszego kraju zatrzymano kilka osób związanych z nielegalnym obrotem dobrami kultury. Na podstawie zgromadzonych materiałów wszczęto 24nowe postępowania. Łącznie zabezpieczono 3629 dóbr kultury, z których blisko połowa stanowi zabytki archeologiczne. Większość działań Policja przeprowadziła we współpracy z innymi służbami i instytucjami m.in. Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków i Konferencją Episkopatu Polski.

Działania realizowane były we wszystkich garnizonach. Na szczeblu krajowym operacja koordynowana była przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP, wspieranych przez przedstawicieli Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP.Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP zapewniał wsparcie operacyjne i analityczne w zakresie weryfikacji proweniencji kwestionowanych w trakcie prowadzonych kontroli i sprawdzeń dóbr kultury. Ponadto był zaangażowany w bieżącą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w działaniach służbami i instytucjami, zapewniając ich ścisłą współpracę, co  przyczyniło się do powodzenia operacji. 

Więcej informacji na temat operacji PANDORA II tutaj.

(KGP)