Narada służbowa służby prewencyjnej

Data publikacji: 06.03.2018

Podczas IV Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji w Maniowych – Kluszkowcach odbywa się pierwsza w tym roku dwudniowa narada służbowa naczelników wydziałów prewencji komend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz przedstawicieli szkół policyjnych. Organizatorem, zarówno zawodów, jak i narady, jest Biuro Prewencji KGP. W naradzie uczestniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta i Dyrektor Biura Prewencji – insp. Dariusz Minkiewicz.

Jest to pierwsza w 2018 r. narada służbowa stąd podczas jej trwania podsumowano funkcjonowanie wybranych obszarów służby prewencyjnej w 2017 roku, jak również nakreślono nowe wyzwania stawiane przed polską Policją w 2018 r., a związane z kontynuacją uspołeczniania jej działań, w tym poprzez realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Naradę moderował Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Kumor, który omówił efekty uzyskane w poszczególnych obszarach funkcjonowania służby prewencyjnej w roku 2017, a następnie przedstawił istotę planowanych na 2018 r. działań związanych z uspołecznianiem roli Policji, w tym poprzez wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz odtwarzanie posterunków Policji.

Tematyka ta wprowadziła uczestników narady w kolejny bardzo ważny temat jakim jest realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas”, omówioną przez mł. insp. Arkadiusza Kopczyńskiego. Niezwykle istotnym elementem, który pozwala na właściwą realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest realizacja zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, w tym przede wszystkim sprawowanie właściwego nadzoru przez przełożonych na wszystkich szczeblach zarządzania w Policji. Nadzór, co podkreślono, powinien być głównie ukierunkowany na funkcje instrukcyjno-pomocowe wykonywane bezpośrednio w jednostkach wykonawczych. Zgodnie z nakreślonymi przez kierownictwo polskiej Policji kierunkami działań, jest to zagadnienie na tyle istotne, iż a naczelnicy wszystkich garnizonów omówili dotychczas wprowadzone rozwiązania w ich garnizonach wraz z ich planowaną ewaluacją
w 2018 r.

Policja jest jedną z największych, bo zatrudniającą blisko 130 tys. funkcjonariuszy i pracowników instytucją, która musi być zarządzana w sposób nowoczesny, również w dłuższej perspektywie czasowej. Wynikające z Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 zadania i służące ocenie poziomu ich realizacji mierniki służby prewencyjnej na 2018 rok omówił kom. Piotr Rzeźnik.

Policja to nie budynki i sprzęt, a przede wszystkim ludzie, stąd niezwykle istotnym elementem determinującym właściwą realizacje zadań służbowych jest szkolenie i doskonalenie zawodowe, które pogłębiane jest w ramach cyklicznie prowadzonych turniejów wiedzy zawodowej służby prewencyjnej. W bieżącym roku zaplanowano 9 tego rodzaju przedsięwzięć ogólnokrajowych, w tym Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych oraz Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy w ratownictwie wodnym. Narada, jako pierwsza w tym roku, była więc naturalnym miejscem uzgodnienia nie tylko regulaminów poszczególnych przedsięwzięć, ale przede wszystkim sposobu przeprowadzenia eliminacji na poziomie podstawowym, który stanowi istotę ich organizacji. W zawodach tych mają obowiązek uczestniczenia wszyscy policjanci patrolowo-interwencyjni, dzielnicowi, a także policjanci pełniący służbę na wodach i terenach przywodnych z terenu całego kraju, których łącznie jest blisko 27 tysięcy. Przygotowania w zakresie realizacji tych przedsięwzięć omówili przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach oraz w Słupsku, które to ośrodki dydaktyczne decyzją Komendanta Głównego Policji odpowiedzialne są za przeprowadzenie finałów zawodów. Podobne prezentacje przedstawili naczelnicy wydziałów prewencji KWP w Białymstoku i Olsztynie, na terenie których to garnizonów będą rozgrywane zawody policyjnych patroli rowerowych i ratownictwa wodnego.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie wykazane w 2017 r. i jednocześnie podkreślił, że to właśnie naczelnicy wydziałów prewencji są najbliżej problematyki uspołeczniania działań polskiej Policji, w tym poprzez podejmowanie zadań wynikających z trzech głównych filarów. Jak podkreślił generał Lach, jest to proces ciągły, od którego nie ma odwrotu, albowiem rolą Policji jest spełnianie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Nie można zapominać przy tym, że niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań jest optymalna komunikacja ze społeczeństwem. Policja musi intensywnie informować społeczeństwo o podejmowanych działaniach i ich celu.

Komendant Lach podkreślił, że warunkiem niezbędnym w procesie uspołeczniania działań Policji jest również zapewnienie optymalnej komunikacji wewnętrznej w Policji, przede wszystkim na podstawowym poziomie. Komunikacji, która pozwala na właściwy przekaz idei podejmowanych działań i zapewnia właściwy poziom współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami i służbami Policji. Istotna jest również umiejętność interpretacji określonych danych, nie są to przecież liczby, a określone informacje, które z nich wypływają. Nadinsp. Lach wskazał również, że niezbędnym jest także kształtowanie właściwych postaw policjantów o krótkim stażu służby, którym należy wpoić etos służby wskazując, że nie jest to praca, a służba drugiemu człowiekowi.

Tradycyjnym elementem każdej narady służbowej służby prewencyjnej są bloki dyskusyjne, podczas których przedstawiciele poszczególnych garnizonów mogą podzielić się własnymi doświadczeniami i wymienić poglądy na temat oceny funkcjonowania poszczególnych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)