Bezpieczeństwo Polaków na włoskich stokach

Data publikacji: 07.02.2018

Już od 1 lutego br., dwóch polskich policjantów pełni służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej. Współpraca w zakresie zapewnienia Polakom bezpieczeństwa w zimowym sezonie turystycznym realizowana jest na mocy Porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Polscy policjanci asystują i pomagają włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich.

Polska Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu i na potencjalne zagrożenia, przede wszystkim jest instytucją wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Polaków, rozwijającą współpracę międzynarodową, gwarantującą bezpieczeństwo polskim obywatelom również poza granicami kraju.

Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie za sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Obok aktywności w tym obszarze w postaci udziału polskich policjantów w misjach pokojowych poza granicami RP oraz w ramach zadań realizowanych przez oficerów łącznikowych polskiej Policji, niezwykle ważną i w praktyce sprawdzoną sferą aktywności jest organizacja tzw. wspólnych patroli międzynarodowych. Przedsięwzięcia tego rodzaju organizuje Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywne w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Przykładem tego rodzaju współpracy są patrole polskich policjantów ze stroną chorwacką i bułgarską, które organizowane są w okresie letnim.

W okresie zimowym zaś organizowane są polsko-włoskie patrole na stokach górskich. W okresie od 1 do 28 lutego br. dwóch polskich policjantów: sierż. szt. Przemysław Panaś oraz sierż. szt. Artur Horecki - na co dzień pełniący służbę w garnizonie małopolskim - pełnią służbę w rejonie miejscowości Madonna di Campilgio, gdzie każdego roku spędzają ferie zimowe tysiące polskich turystów.

W okresie od 11 do 25 lutego br. dołączy do włoskich policjantów kolejna czwórka polskich policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz garnizonów śląskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, którzy pełnić będą służbę na obszarze Trydentu - Górnej Adygi, w rejonie miejscowości Moena.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę we Włoszech należy:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi za granicą,
  • ułatwienie komunikacji z miejscową policją oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z placówkami dyplomatycznymi,
  • podtrzymanie statusu obywateli polskich za granicą jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami innych państw.

Dodać należy, że delegowani policjanci posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach i legitymują się uprawnieniami instruktora narciarstwa PZN, zaś w trakcie pełnienia służby polscy policjanci występują w swoim umundurowaniu służbowym i nie są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i w broń. Ogromną wartością dodaną jest również możliwość wymiany doświadczeń.

Odnotowane dotychczas incydenty dotyczyły wyłącznie udzielania pomocy podczas akcji ratowniczych związanych z doznanymi kontuzjami, stąd też pamiętać należy o zachowaniu rozsądku, a przed wyjazdem zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego. Podkreślić jednak należy, że polscy turyści, nie tylko na terenie Włoch, mają opinię bardzo uprzejmych, zdyscyplinowanych i przestrzegających zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)