Stanowisko Biura Ruchu Drogowego KGP w sprawie policyjnych wideorejestratorów używanych w służbie

Data publikacji: 31.01.2018

Biuro Ruchu Drogowego KGP informuje, że prędkościomierze kontrolne (wideorejestratory) użytkowane przez Policję posiadają zatwierdzenie typu oraz legalizację pierwotną i ponowną, w związku z czym posiadają potwierdzenie polskiej administracji miar, że spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2014 r., poz. 281).

Prezes Głównego Urządu Miar dopuścił do stosowania przez Policję prędkościomierzy kontrolnych których metoda działania opiera się na tzw. odcinkowym pomiarze prędkości. Dlatego też, to w kompetencji wyżej wymienionego organu jest badanie ewentualnej wadliwości wydanej decyzji, która może być skorygowana wyłącznie przez GUM, włącznie z cofnięciem zatwierdzenia typu dla danego przyrządu. Tym samym, brak jest podstaw do wycofania z eksploatacji prędkościomierzy kontrolnych używanych przez Policję.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wideorejestrator to przyrząd, którego zadaniem jest dokumentowanie wszystkich nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, a nie tylko pomiar prędkości.

Policjant wykorzystujący w służbie przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiaru prędkości  przechodzi kompleksowe szkolenie obejmujące swym zakresem zarówno obsługę urządzenia oraz jego funkcjonalność wynikającą z instrukcji obsługi, jak również metodykę prowadzenia pomiarów prędkości w zależności od rodzaju używanego przyrządu i  sposobu dokonywanego pomiaru (pomiar laserowy, radarowy, prędkościomierz kontrolny).

Ponadto zaznaczenia wymaga, że każdy kierowca ma prawo do kwestionowania wyniku pomiaru, jak również prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły sąd, który może poddać zarejestrowany materiał wizyjny stosownej analizie.

 

rk/ro BRD KGP