Odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych

Data publikacji: 25.01.2018

W dniach 23 – 24 stycznia 2018 r. w Warszawie odbyła się odprawa służbowa zastępców komendantów wojewódzkich Policji ds. kryminalnych. Jej organizatorem było Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. W spotkaniu, obok zastępców komendantów ds. kryminalnych 17 garnizonów i Komendy Stołecznej Policji oraz Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, wzięli udział: Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Szkoły Policji w Pile, Dyrektorzy: Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura do walki z Cyberprzestępczością KGP, a także Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Obradom przewodniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, który w pierwszej części spotkania omówił efekty działań służby kryminalnej w roku 2017, podkreślając bardzo dobre wyniki, osiągnięte przez tę służbę. 

W dalszej części obrad prelegenci omawiali zagadnienia związane, między innymi, ze szkoleniem służby kryminalnej, współpracą międzynarodową w zakresie zwalczania przestępczości oraz aktywnością polskiej Policji na arenie międzynarodowej, a także wykorzystaniem policyjnych baz danych, pracą laboratoriów kryminalistycznych, zwalczaniem przestępstw w cyberprzestrzeni oraz współpracą Centralnego Biura Śledczego Policji z komendami wojewódzkimi/Stołeczną Policji. Dyrektor Biura Kryminalnego KGP omówił najważniejsze problemy, dotyczące poszukiwania osób zaginionych oraz ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

W godzinach wieczornych z uczestnikami odprawy spotkał się Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który podziękował kierownictwu pionu służby kryminalnej Policji za wysoki poziom realizacji zadań służbowych przez podległych policjantów w roku 2017.

W drugim dniu odprawy przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP zaprezentowali  zagadnienia, dotyczące odzyskiwania mienia pochodzącego z działalności przestępczej oraz funkcjonowania  zespołów do spraw przestępstw niewykrytych w jednostkach  Policji.

Gościem drugiego dnia odprawy był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Piotr Walczak, który omówił strukturę Krajowej Administracji Skarbowej, a także wskazał obszary, w których wzajemne współdziałanie może przynieść wymierne korzyści przy realizacji zadań obydwu służb.

Odprawa była również okazją do podziękowania za służbę byłemu Zastępcy Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. w stanie spocz. Markowi Przybyszewskiemu oraz byłemu Dyrektorowi Biura Kryminalnego KGP, insp. W stanie spocz. Romanowi Sobczakowi.

(Biuro Kryminalne KGP)