KWP: Erasmus+ na rzecz zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 02.01.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest jednym z partnerów projektu „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Jego głównym celem jest wzmocnienie organów ścigania w walce z cyberprzestępczością, poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami projektu.

Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w partnerstwie strategicznym z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (Polska), Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej (Litwa), Biurem Prokuratora Generalnego Węgier (Węgry), Głównym Zarządem Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bułgaria). Realizowany jest w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2019 oraz przez okres kolejnych 24 miesięcy, w których prowadzone będą działania związane z jego upowszechnianiem i promowaniem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu, co w efekcie wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.

Wsparcie kierowane jest do 24 uczestników międzynarodowych sesji szkoleniowych, przynajmniej 200 uczestników lokalnych szkoleń kaskadowych oraz pozostałych odbiorców rezultatów projektu.

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:

a) 5 międzynarodowych sesji szkoleniowych;

b) opracowanie rezultatów projektu w postaci: raportu merytorycznego, programów szkoleniowych, bazy dobrych praktyk, bazy ekspertów;

c) lokalne szkolenia kaskadowe;

d) działania upowszechniające;

e) działania promocyjne

Tematyka poszczególnych sesji szkoleniowych:

1) Niemcy - wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w darknecie, w szczególności związanej z wykorzystaniem kryptowaluty Bitcoin:

- teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem kryptowaluty oraz oprogramowania klienckiego w odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawach przestępstw gospodarczych;

- zabezpieczenie, właściwe przechowywanie i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie wykrywczym, jako środka płatniczego wykorzystywanego do finansowania szeroko rozumianych działań o charakterze terrorystycznym;

- współpraca międzynarodowa i wymiana informacji kryminalnych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Podczas sesji szkoleniowej zostaną wykorzystane różnorodne metody. Obok krótkich wykładów i prezentacji przeprowadzone zostaną case study oraz warsztaty.

2) Litwa - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci:

- walka z cyberprzestępczością: przegląd zasad i ram prawnych, właściwych organów i struktur organizacyjnych;

- cyberprzestępczość na Litwie: aktualne zagrożenia, rodzaje przestępstw i tendencje;

- profilaktyka cyberprzestępczości w ujęciu ogólnym: monitoring internetowy, OSINT, możliwości analityczne i narzędzia;

- walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci: analiza i porównanie sum kontrolnych (hash), kompetencje National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), International Child Sexual Exploitation image database (ICSE DB);

- współpraca z zagranicznymi partnerami i dostawcami usług: 24/7, SIENA i inne kanały wymiany informacji;

- Cyber Forensics: ekstrakcja i zabezpieczanie, dowody z urządzeń cyfrowych oraz przechowywanie, analiza danych "na żywo", analiza złośliwego oprogramowania malware.

3) Węgry - wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością:

- struktura oraz główne zadania prokuratury węgierskiej, zasady współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się przestępstwami popełnianymi w świecie wirtualnym, wymiana doświadczeń;

- nadzór prokuratorski dochodzeń dot. przestępstw popełnionych w Internecie;

- zabezpieczanie i analizowanie dowodów cyfrowych z punktu widzenia przedstawicieli prokuratury;

- struktura i główne zadania Krajowej Administracji Skarbowej, zwalczanie przestępczości przeciwko własności intelektualnej, zasady współpracy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Krajowego Biura Śledczego, w tym wymiana doświadczeń i wypracowanie możliwych sposobów bliższej współpracy;

- wirtualna waluta w postępowaniu karnym.

4) Bułgaria - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli):

- prawne aspekty walki z cyberprzestępczością w Bułgarii, współpraca z organizacjami pozarządowymi, sektorem IT i uczelniami;

- analiza logów jako źródło cennych informacji w ramach prowadzonych postępowań;

- śledztwa dotyczące oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i kradzieży tożsamości; - duże kampanie SPAM jako sposób na zwiększenie botnetów oraz sposób reagowania na tego rodzaju zdarzenia.

5) Polska - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania różnorodnych narzędzi informatyki śledczej, jak również wiedzy na temat międzynarodowych aspektów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości:

- aspekty prawne regulujące zakres działań policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości w Polsce;

- biały wywiad i współpraca z Internet Content Providerami (ICP) oraz Internet Service Providerami (ISP) w celu identyfikacji osób zajmujących się rozpowszechnianiem pornografii małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym analiza i potwierdzenie pozyskanych informacji, typowanie sprawcy, przygotowanie realizacji;

- zabezpieczanie materiału dowodowego, ze szczególnym uwzględnieniem metody Live Forensic oraz wykonania zrzutu pamięci RAM z komputerów z różnym systemami operacyjnymi (Windows, Linux);

- analiza zebranych cyfrowych dowodów rzeczowych, w tym analiza zabezpieczonej pamięci RAM, analiza zawartości dysków twardych z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego stosowanego przez organy ścigania, analiza zewnętrznych nośników danych oraz telefonów komórkowych;

- analiza zawartości pamięci typu flash z wykorzystaniem metody chip - off;

- analiza złośliwego oprogramowania tzw. malware;

- aspekty prawne dotyczące zwalczania przestępczości seksualnej z udziałem małoletnich, rozwój narzędzi do białego wywiadu (w kontekście europejskim);

- współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, w szczególności wymiana dokumentacji i informacji między Europolem oraz krajami członkowskimi UE.

REKRUTACJA

Uczestnikami projektu mogą zostać policjanci spełniający następujące kryteria:

a) będący funkcjonariuszami KWP w Olsztynie oraz podległych jej jednostek miejskich/powiatowych, a w szczególności Laboratorium Kryminalistycznego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie oraz inne osoby delegowane;

b) posiadający zaawansowaną znajomość tematyki dotyczącej zwalczania cyberprzestępczości lub/i informatyki śledczej;

c) posiadający zaawansowaną znajomość narzędzi i programów informatycznych,

np. ENCASE, X-Ways Forensics, FTK.

d) posiadający przynajmniej komunikatywną znajomość języka angielskiego;

 

Nabór prowadzony będzie na podstawie następujących dokumentów:

a) formularz rekrutacyjny;

b) Europass CV;

c) Europass Paszport językowy

Dokumenty rekrutacyjne należy wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ol.policja.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu" oraz "Regulaminie uczestnictwa w Projekcie".

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Aleksandra Gorazda– wew. 55-96

Grzegorz Laska– wew. 55-96

(TM)

Pliki do pobrania