Komunikat w sprawie oceny realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji i NSZZ Policjantów w dniu 30 lipca 2008 roku w Warszawie

Data publikacji: 03.10.2008

W związku ze sporem zbiorowym pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów i Komendantem Głównym Policji, stosownie do § 10 protokołu porozumienia z 30 lipca 2008 roku, w dniu 3 października 2008 roku odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka z Przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów Antonim Dudą na którym omówiono realizację porozumienia.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów poinformował Komendanta Głównego Policji o stanowisku jakie w sprawie realizacji porozumienia przyjął ZG NSZZ Policjantów na posiedzeniu które odbyło się w dniach 30 września - 1 października 2008 roku w Ostródzie. Komendant Główny Policji poinformował Przewodniczącego o podpisaniu decyzji powołującej zespoły których powołanie przewidywał § 5 protokołu porozumienia. NSZZ Policjantów postuluje aby efekty prac tych zespołów zostały uwzględnione w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o Policji.

Komendant Główny Policji zapewnił, że w przypadku wypracowania i uzgodnienia konkretnych rozwiązań, złoży stosowny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ich uwzględnienie w przygotowywanym projekcie.

W związku z zastrzeżeniami ZG NSZZ Policjantów do treści informacji przekazywanych związkowi na podstawie uzgodnień protokołu porozumienia z 30 lipca 2008 roku, Komendant Główny Policji zapewnił, że Biuro Finansów w trybie pilnym udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień uzupełniających.

Przewodniczący Antoni Duda przedstawił stanowisko ZG NSZZ Policjantów w sprawie przeznaczenia środków na wzrost płac policjantów w 2009 roku. Związek domaga się aby środki te zostały w całości wydatkowane na wzrost indywidualnych mnożników kwoty bazowej służących do ustalania wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego policjantów. Komendant Główny Policji poinformował Przewodniczącego, że postulat ten będzie przedmiotem analizy zespołu płacowego i uzgodnień z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów przekazał gen. insp. Andrzejowi Matejukowi stanowisko w którym związek podtrzymuje swoje wcześniejsze żądanie i domaga się złożenia przez Komendanta Głównego Policji wniosku o zwiększenie budżetu Policji na 2009 rok o 240 mln złotych w celu zapewnienia wzrostu mnożnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów o 0,30, z 2,48 na 2,78. Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk podtrzymał stanowisko wyrażone w tej kwestii w § 5 ust. 2 protokołu rozbieżności z 30 lipca 2008 roku.

W trakcie spotkania Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk i Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Antoni Duda uzgodnili, że kolejne spotkanie w sprawach realizacji budżetu Policji w 2008 roku, projektu budżetu Policji na 2009 rok, a w szczególności kształtowania płac policjantów odbędzie się w ustalonym wspólnie terminie nie później niż do 30 października 2008 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:
- nadinsp. Kazimierz Szwajcowski - Zastępca Komendanta Głównego Policji,
- nadinsp. Henryk Tusiński - Zastępca Komendanta Głównego Policji,
- mł. insp. Jan Gaładyk - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Antoni Duda
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk