Rocznica powstania Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

Data publikacji: 01.12.2017

1 grudnia 2017 r. przypada pierwsza rocznica utworzenia w strukturze Komendy Głównej Policji wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej zajmującej się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem cyberprzestępczości oraz ujawnianiem i ściganiem jej sprawców – Biura do Walki z Cyberprzestępczością.

Zmiana ta stanowiła ukoronowanie procesu wyodrębniania w strukturach polskiej Policji komórek organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Analogiczne komórki funkcjonowały bowiem w strukturach komend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej Policji
już od 2014 r., podczas gdy w Komendzie Głównej Policji Wydział do Walki z Cyberprzestępczością wchodził w tym czasie w skład Biura Kryminalnego. Z biegiem czasu stawało się coraz bardziej jasne, że w obliczu coraz szybszego postępu technologicznego, a co za tym idzie gwałtownie narastającej migracji przestępczości do sieci Internet, takie rozwiązanie jest niewystarczające. Mając powyższe na uwadze, Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęli decyzję o powołaniu z dniem 1 grudnia 2016 r. w Komendzie Głównej Policji Biura do Walki z Cyberprzestępczością.

W zakresie zadań nowo utworzonego Biura znalazło się nie tylko zapewnianie niezbędnego wsparcia i koordynacji dla terenowych wydziałów do walki z cyberprzestępczością, ale także inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami zewnętrznymi, współpraca międzynarodowa, rozpoznawanie i implementowanie nowoczesnych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością, czy wreszcie opracowywanie propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Początki funkcjonowania nie należały do najłatwiejszych; kierownictwo musiało stawić czoła konieczności zapełnienia dużej liczby wakatów. O ile dotychczasowy stan zatrudnienia pozwalał na sprawne działanie wydziału, o tyle był dalece niewystarczający dla potrzeb funkcjonowania komórki organizacyjnej w randze biura. Przy współpracy z Biurem Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP udało się sukcesywnie zapełnić te braki, pozyskując najwyższej klasy specjalistów z jednostek terenowych. W związku z wydzieleniem się Biura do Walki z Cyberprzestępczością, konieczne stało się również zaspokojenie zwiększonych potrzeb sprzętowych i lokalowych, co było możliwe dzięki zaangażowaniu kierownictwa Biura Logistyki Policji KGP.

Niezależnie od przejściowych trudności, upływający rok w pełni potwierdził słuszność decyzji o wyodrębnieniu Biura do Walki z Cyberprzestępczością oraz pozwolił spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Obecnie w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje nowoczesna, sprawnie działająca komórka, która skupia profesjonalistów w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości pozyskanych z obszaru całego kraju. Mimo stosunkowo niedługiej historii istnienia, Biuro może już odnotować na swoim koncie kilka spektakularnych sukcesów. Jego policjanci zdobywają cenne doświadczenie, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach, jak również przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych; ponadto prowadzą szeroko zakrojoną współpracę z podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz środowiskiem akademickim. Ich wysiłek nie pozostaje bez oddźwięku, o czym mogą świadczyć napływające z wielu stron wyrazy uznania. Zważywszy na fakt, że proces kształtowania Biura nie został jeszcze zakończony, a w zasadzie dopiero nabiera rozpędu, można śmiało założyć, że każda kolejna rocznica będzie przynosiła powody do coraz większej dumy.

Podsumowując należy stwierdzić, że pierwszy rok funkcjonowania Biura do Walki z Cyberprzestępczością przyczynił się do umocnienia wizerunku polskiej Policji jako formacji na wskroś nowoczesnej, umiejętnie korzystającej z najnowszych osiągnięć technologicznych. Funkcjonariusze Biura nie spoczywają jednak na laurach; zdają sobie doskonale sprawę, że w ich dziedzinie, jak być może w żadnej innej, za hasło przewodnie może posłużyć łacińska maksyma non progredi est regredi – kto nie idzie naprzód, ten się cofa.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP / kp)