Szkolenie Biura Prewencji KGP nt. postępowań administracyjnych

Data publikacji: 20.09.2017

W dniach 13-15 września 2017 r. w ramach doskonalenia zawodowego odbyło się, zorganizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, szkolenie pt.: „ Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i jej wpływ na realizację zadań będących w zakresie wydziałów postępowań administracyjnych KWP/KSP”. W szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Prewencji KGP, w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, wzięło udział 60 osób, wśród których w znacznej większości była kadra kierownicza wydziałów postępowań administracyjnych KWP/KSP, na co dzień nadzorująca postępowania administracyjne w zakresie, m.in. pozwoleń na broń, wpisów na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, powoływania wewnętrznych służb ochrony oraz odmowy uzgodnienia planu ochrony, jak również pracownicy cywilni i funkcjonariusze Biura Prewencji KGP.

Pierwszy dzień szkolenia odbył się w formie wykładu seminaryjnego, poprowadzonego przez radcę prawnego dr Michała Kowalskiego, starszego asystenta sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wykładowcę akademickiego z dziedziny prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Przedmiotowy wykład poświęcony był analizie obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. zmianom Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz ich wpływ na tok postępowań administracyjnych prowadzonych przez wydziały postępowań administracyjnych KWP/KSP realizujące swoje zadania w granicach kompetencji organu I instancji (Komendanta Wojewódzkiego Policji), jak również II instancji (Komendanta Głównego Policji).

Kluczowym elementem kolejnych dwóch dni zajęć szkoleniowych były warsztaty prowadzone przez Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Biura Prewencji KGP mł. insp. Agnieszkę Rosiak, na których zostały dokładnie omówione i zobrazowane na licznych przykładach, również w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo sądowoadministracyjne, zagadnienia związane z realizacją przepisów prawa procesowego.

Szkoleniu towarzyszyła żywa dyskusja poparta wieloletnim doświadczeniem grona uczestników w przedmiotowym zakresie.

Uczestnicy wysoko oceniają przydatność tego rodzaju szkoleń i warsztatów i ich adekwatność do potrzeb kierowanych przez nich komórek organizacyjnych. Nie mają również wątpliwości, że przekazany przez nich swoim pracownikom zakres zagadnień analizowanych podczas szkolenia, włącznie z jego szczegółowym omówieniem, niewątpliwie będzie miał istotny wpływ na sposób realizowanych przez nich zagadnień oraz poprawę jakości pracy komórki organizacyjnej.

(Biuro Prewencji KGP)