Laboratorium Kryminalistyczne – cios nowoczesności i kompetencji w przestępczość

Data publikacji: 24.08.2017

Nowoczesne rozwiązania techniczno – inżynieryjne połączone z wyspecjalizowaną i przeszkoloną kadrą gwarantują wysoką jakość realizowanych zadań. Dlatego Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną placówką badawczą świadczącą usługi dla jednostek Policji, Sądów Prokuratur czy na rzecz podmiotów zewnętrznych na bardzo wysokim poziomie.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. To właśnie tu trafia wiele wniosków o przeprowadzenie ekspertyz niezbędnych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. W wielu przypadkach wyniki, oceny czy wnioski płynące właśnie z tej komórki badawczej stanowią podstawę dowodową w realizowanych sprawach. Dlatego tak istotne jest wykształcenie kadry policyjnej, która bierze na siebie odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz sprzęt, na którym te badania będą mogły być przeprowadzane. O spełnienie tych dwóch warunków spokojni mogą być wszyscy Ci, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z pomocy  Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp.

Pracownie daktyloskopii, traseologii, badań dokumentów, chemii, technik audiowizualnych i komputerowych, badań poligraficznych oraz odtwarzania wyglądu osób i przedmiotów, mechanoskopii czy badania wypadków drogowych, gwarantują bardzo szerokie spectrum usług. Personel badawczy Laboratorium stanowią policjanci i pracownicy cywilni, którzy niezależnie od kryteriów ogólnych wymaganych w Policji, spełniać muszą szereg wymogów kompetencyjnych określonych w zarządzeniu nr 3 Komendanta Głównego Policji, z dnia 17 stycznia 2014 r.,w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W myśl tego zarządzenia, kandydatem na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego może zostać osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia, a także uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystko to sprawia, że ekspertyzy, które trafiają do wnioskodawców stanowią bardzo profesjonalny i silny argument w kontekście zbieranego materiału dowodowego. W efekcie w wielu przypadkach wyniki prac są kluczowym czy nawet jedynym czynnikiem decydującym o roli poszczególnych osób w określonym zdarzeniu. To pozwala na jednoznaczne wskazanie okoliczności, ich przebiegu oraz statusu poszczególnych osób w prowadzonych sprawach. Ponad 1000 takich ekspertyz z różnych dziedzin kryminalistyki rocznie jest wykonywanych właśnie w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Gorzowie Wlkp.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

foto: sierż. sztab. Maciej Kimet

video: st. sierż. Mateusz Sławek

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.16 MB)