Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ustawy o Policji

Data publikacji: 24.02.2010

23 lutego 2010 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dotyczący ustawy o Policji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1. Art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uniemożliwia on policjantowi przeniesienie na własną prośbę do określonych służb, nie jest niezgodny z art. 32 konstytucji.

2. Art. 35a ust. 1 ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie ustala zasad poddawania policjanta procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, zakresu badań oraz minimalnych kryteriów oceny ich wyników:
- jest zgodny z art. 2 konstytucji,
- nie jest niezgodny z art. 32 konstytucji.

3. Art. 35a ust. 5 ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia wykonawczego, jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 konstytucji.

4. Art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala 12-miesięczny termin zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych spowodowanego prowadzeniem postępowania karnego lub skarbowego:
- jest zgodny z art. 2 konstytucji,
- nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 konstytucji.

5. Art. 62a ustawy o Policji jest zgodny z art. 2 w związku z art. 51 ust. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.

6. Art. 94 ust. 1a ustawy o Policji:
- jest zgodny z art. 2 konstytucji,
- nie jest niezgodny z art. 32 i art. 46 konstytucji.

7. Art. 95 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji:
- jest zgodny z art. 2 konstytucji,
- nie jest niezgodny z art. 32 i art. 46 konstytucji.

8. Art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części obejmującej słowa "nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe":
- jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 2 konstytucji,
- nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 konstytucji.

W sprawie badania zgodności z konstytucją art. 6b ust. 4, art. 62 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Trybunał umorzył postępowanie ze względu na cofnięcie wniosku.

Przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego był w szczególności art. 25a ust. 1 tej ustawy dotyczący możliwości przenoszenia się policjantów na własną prośbę do innych służb mundurowych lub specjalnych. Przepisowi temu wnioskodawcy zarzucili dyskryminacyjne traktowanie policjantów, przez to że nie przewiduje on - w tekście ustawy o Policji - prawa do takiego przeniesienia, tj. sprzeczność z art. 32 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił poglądu wnioskodawców przyjmując, że regulacje dotyczące przyjmowania do poszczególnych służb winny być zamieszczone w ustawach dotyczących tych służb, nie zaś - zbiorczo - w ustawie o Policji. Ponadto uznał, że zadania oraz zróżnicowane warunki pełnienia służby w poszczególnych formacjach mundurowych lub specjalnych prowadzą do zasadności zróżnicowania warunków naboru do poszczególnych służb.

Drugi z zarzutów dotyczył art. 35 ust. 5 ustawy o Policji i polegał na twierdzeniu, że przepis ten nie określa dostatecznie zasad i warunków poddawania policjantów badaniu predyspozycji do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, nie zawiera też wystarczających wytycznych w upoważnieniu do wydania rozporządzenia wykonawczego. Trybunał Konstytucyjny w powołaniu się na uprzednie orzecznictwo, w tym zwłaszcza na wyrok z 8 października 2002 r. (sygn. K 36/00) stanął na stanowisku, że zarzucana niezgodność nie występuje, gdyż szczegółowe określenie wspomnianych predyspozycji stanowi materię pozaustawową i podlega dynamicznym zmianom stosowanie do zmian zadań Policji i warunków ich wykonywania.

Trybunał Konstytucyjny nie podzielił też poglądu wnioskodawcy w zakresie zarzutu, że ustalenie - w art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji dwunastomiesięcznego terminu zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych (na skutek prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego lub skarbowego) jest niezgodne z art. 2 (z powodu swej nieokreśloności) oraz art. 42 ust. 3 Konstytucji (gdyż narusza konstytucyjne domniemanie niewinności). Trybunał wyraził pogląd, iż przepis ten (w kontekście powiązanych z nim przepisów ustawy o Policji) jest dostatecznie określony. Jego unormowanie nie narusza domniemania niewinności z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z przywołanymi wzorcami kontroli konstytucyjności (tj. z art. 2 w zw. z art. 52 ust. 2 oraz z art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji) unormowanie art. 62a ustawy o Policji zobowiązujące policjantów do informowania przełożonych o pracy lub zaangażowaniu ich współmałżonków bądź osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w działalność agencji detektywistycznych, ochrony osób lub mienia oraz w zamówienia na rzecz jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych. Trybunał uznał ten przepis za uzasadniony ze względu na unikanie możliwej kolizji interesów oraz ze względu na przejrzystość działania Policji i policjantów. Zwrócił też uwagę, że wnioskodawca jako związek zawodowy nie jest konstytucyjnie upoważniony do występowania na rzecz ochrony prywatności osób trzecich (innych niż policjanci) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Za konstytucyjne uznał też Trybunał kwestionowane uregulowania art. 94 ust. 1a oraz art. 95 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji. Przepisy te przewidują obowiązek zwrotu pomocy finansowej na cele mieszkaniowe oraz obowiązek opróżnienia mieszkania służbowego przez policjanta lub byłego policjanta, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne (lub umyślne przestępstwo skarbowe) pozostające w związku z obowiązkami służbowymi i popełnione dla osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Trybunał stanął na stanowisku, że wskazane tu przywileje socjalne pozostają w ścisłym związku z pełnieniem służby stałej. Ich utrzymanie w stosunku do osób, które zostały prawomocnie skazane za popełnienie wymienionych przestępstw ma uzasadnienie prawne, nie narusza postanowienia art. 2. Nie prowadzi też do przepadku mienia, o którym traktuje art. 46 Konstytucji (chodzi o mienie pozyskane sprzecznie z prawem).

Trybunał Konstytucyjny podzielił natomiast zarzut wnioskodawcy w odniesieniu do art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części obejmującej słowa: "nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe". Przepis ten Trybunał uznał za niezasadnie ograniczający prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy lub czas wolny od służby, który to ekwiwalent gwarantowany jest jako następstwo unormowania art. 66 ust. 2 Konstytucji w zakresie ustawowo określonego czasu pracy oraz corocznego płatnego urlopu. Unormowanie konstytucyjne nie zawiera upoważnienia do uchylenia cechy "płatności" urlopu w drodze ustawy.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą był sędzia TK Marian Grzybowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

źródło: Trybunał Konstytucyjny

 

 

Sygn. akt K 1/08

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 23 lutego 2010 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz - przewodniczący
Marian Grzybowski - sprawozdawca
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 23 lutego 2010 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:

1) art. 6b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122), w zakresie, w jakim wyłącza policjantów z kręgu osób, które mogą być powołane na stanowisko zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego do spraw służb wspomagających działalność Policji, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 Konstytucji,

2) art. 25a ust. 1 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym ustawą z 21 lipca 2006 r., w zakresie, w jakim uniemożliwia on policjantowi przeniesienie na własną prośbę do służby w Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, z art. 32 Konstytucji,

3) art. 35a ust. 1 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie ustala zasad poddawania policjanta procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, zakresu badań oraz minimalnych kryteriów oceny ich wyników, z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

4) art. 35a ust. 5 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia wykonawczego, z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

5) art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim ustala 12-miesięczny termin trwania zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych spowodowanego prowadzeniem postępowania karnego lub skarbowego, z art. 2 i art. 42 ust. 3 Konstytucji,

6) art. 62 ust. 2 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie określa przesłanek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych, z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

7) art. 62 ust. 8 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do wydania rozporządzenia wykonawczego, z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

8) art. 62a ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim zobowiązuje policjanta do informowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie rodzinnym określonego w tym przepisie zajęcia, z art. 2 w związku z art. 51 ust. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

9) art. 94 ust. 1a ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 46 Konstytucji,

10) art. 95 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 46 Konstytucji,

11) art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim policjantom, którzy podjęli służbę przed dniem wejścia w życie ustawy z 21 lipca 2006 r., ogranicza wymiar ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby do ostatnich 3 lat służby, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 66 ust. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1777), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158, poz. 1122 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170), w zakresie, w jakim uniemożliwia on policjantowi przeniesienie na własną prośbę do określonych służb, nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 35a ust. 1 ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie ustala zasad poddawania policjanta procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, zakresu badań oraz minimalnych kryteriów oceny ich wyników:
a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

3. Art. 35a ust. 5 ustawy o Policji w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia wykonawczego, jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.

4. Art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji w zakresie, w jakim ustala 12-miesięczny termin zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych spowodowanego prowadzeniem postępowania karnego lub skarbowego:
a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji.

5. Art. 62a ustawy o Policji jest zgodny z art. 2 w związku z art. 51 ust. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

6. Art. 94 ust. 1a ustawy o Policji:
a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 32 i art. 46 Konstytucji.

7. Art. 95 ust. 2 pkt 9 ustawy o Policji:
a) jest zgodny z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 32 i art. 46 Konstytucji.

8. Art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, w części obejmującej słowa "nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe":
a) jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w sprawie badania zgodności z Konstytucją art. 6b ust. 4, art. 62 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, ze zm.) ze względu na cofnięcie wniosku.

Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski   Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz   Janusz Niemcew