Ogłoszenie o wolnym stanowisku BKSiOP KGP

Data publikacji: 13.07.2017

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta w Wydziale Spraw Osobowych.
 

STANOWISKO: ekspert (stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Zapewnienie prawidłowej realizacji postępowań administracyjnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji;

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów pierwszoinstancyjnych i drugoinstancyjnych decyzji administracyjnych i postanowień Komendanta Głównego Policji w postępowaniach zwykłych i nadzwyczajnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji w celu przedłożenia do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji,
  • Wykonywanie czynności w ramach nadzoru instancyjnego nad komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji w celu weryfikacji prawidłowości rozstrzygnięć wydawanych w sprawach osobowych policjantów,
  • Świadczenie pomocy merytorycznej i udzielanie konsultacji dotyczących spraw kadrowych policjantów jednostek organizacyjnych Policji policjantom i pracownikom wykonującym zadania związane z obsługą kadrową w celu ukierunkowania podczas rozwiązywania problemów dotyczących obsługi kadrowej,
  • Opiniowanie raportów, podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub dyrektora biura oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji w celu przedłożenia do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji;

WYMAGANIA FORMALNE:  określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,
  • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętności interpersonalne,
  • asertywność oraz umiejętność argumentowania w rozmowach z klientami składającymi skargii wnioski,
  • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych w przypadkach uchybień popełnianych przez jednostki organizacyjne Policji;

WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie w pracy w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z obsługą kadrową;

Szczegółowych informacji udziela:

Dariusz Wodnicki
główny specjalista
Wydziału Spraw Osobowych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
tel. 72 131 70