Rekordowy poziom poczucia bezpieczeństwa

Data publikacji: 25.04.2017

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 95 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. W stosunku do ostatniego badania aż o 9 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

W dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1075).

Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny.  Przeciwnego zdania jest 9% ankietowanych. Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 9 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 7 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania – Wykresy 1 i 2.

 

Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (95%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Warto dodać, że wskaźnik bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania od kilku lat utrzymuje się na stabilnym i bardzo wysokim poziomie. Należy również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki, jak w dwóch ostatnich edycjach badania – Wykresy 3 i 4.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że większość Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (60%). Lęk przed przestępczością deklaruje około dwie piąte badanych (38%). Opinie Polaków na ten temat nie różnią się w znaczący sposób od deklaracji złożonych rok temu, przy czym warto zauważyć, że w poprzedniej edycji (marzec 2016) odsetek osób, które deklarowały brak obaw był najwyższy w historii tego badania.

Od 2000 r. zadawane jest również pytanie o obawy respondentów o to, że ktoś z ich rodziny może stać się ofiarą przestępstwa. Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich, przy czym ponad połowa respondentów (52%) twierdzi, że nie ma takich obaw. Przeciwne deklaracje składa 47% badanych – Wykres nr 6.

Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat co siódmy Polak (14%) padł ofiarą kradzieży. Co czternastemu (7%) włamano się do domu, mieszkania, domku letniskowego lub budynku gospodarczego. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 2%. 4% ankietowanych deklaruje, że stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa, np. oszustwa finansowego, wandalizmu lub zastraszania. W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetki wskazań utrzymały się na tym samym poziomie (wyjątek stanowią kradzieże – wzrost odsetka wskazań o 2 p.p.) – Tabela nr 1.

(Gabinet KGP)