Spotkanie z klasami mundurowymi w Ełku

Data publikacji: 13.04.2017

„Szkolić następców” to misja pierwszej szkoły w Polsce, w której weterani wojskowych misji pokojowych i stabilizacyjnych realizują projekt edukacyjny pod szyldem Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku – liceum wyłącznie z klasami mundurowymi. Szkoła zainteresowana jest wdrożeniem programu Komendy Głównej Policji „Edukacja Policyjna 2016”.

W ubiegłym tygodniu 7 kwietnia br. w Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku ekspert Wydziału Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji przeprowadził spotkanie z nauczycielami i uczniami klas mundurowych, podczas którego poruszone zagadnienia związane z doświadczeniami edukacji policyjnej oraz wyborem przez absolwentów policyjnej służby jako drogi zawodowej. Poruszone zostały kwestie wdrożenia w szkole programu nauczania dla tzw. klas policyjnych, który jest propozycją Komendy Głównej Policji.

Klasy mundurowe funkcjonują już około dziewięciu lat. Głównym ich zadaniem jest wychowanie młodych ludzi na odpowiedzialnych obywateli, a także przekazywanie im wiedzy o funkcjonowaniu Policji. Duży nacisk kładzie się na dyscyplinę, zaangażowanie w działania mające na celu niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, aktywność charytatywną oraz budowanie postaw patriotycznych, szacunku do godła i barw narodowych.

Uczniowie klas mundurowych w ełckiej szkole są zobowiązani do noszenia munduru w czasie zajęć. W wychowanie i edukację klas mundurowych są zaangażowani policjanci oraz żołnierze czynnej służby różnych jednostek a także osoby, które odeszły na zaopatrzenie emerytalne i chcą przekazywać swoją wiedzę przyszłym funkcjonariuszom. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Policji otrzymuje cztery dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby będąc absolwentem klasy, w której były wykładane przedmioty związane z funkcjonowaniem Policji. W trakcie spotkania kom. Krzysztof Zieliński odpowiadał na liczne pytania młodzieży związanych ze służbą w Policji i całym etapem rekrutacyjnym przyjęcia do służby.

Gabinet KGP / ig