Organizacja debat społecznych jako zadanie priorytetowe Policji

Data publikacji: 05.04.2017

Priorytetowe kierunki działań polskiej Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym znalazły odzwierciedlenie w Priorytecie nr 1 Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 w postaci „Zwiększenia efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”. Wśród zadań przypisanych do tego priorytetu znalazło się natomiast m.in. zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych z uwzględnieniem wniosków z analizy zagrożeń lokalnych (mapy zagrożeń).

Mając na względzie obowiązek organizowania przez jednostki organizacyjne Policji debat społecznych Komendant Główny Policji polecił ujęcie wszystkich organizowanych w 2017 roku spotkań ze społeczeństwem w cykl zatytułowany „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”. Zwrócił również uwagę na konieczność prowadzenia, szczególnie podczas debaty inaugurującej cały cykl, dyskusji nad problemem najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych oraz ich roli w przygotowaniu i prowadzeniu przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadających na zdiagnozowane zagrożenia bezpieczeństwa. 

Umożliwi to bowiem upowszechnianie wykorzystywania wspomnianego narzędzia na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń, ustalenie o jakich problemach należy rozmawiać w pierwszej kolejności, ustalenie oczekiwań społecznych co do sposobów reaktywnego rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, ale również określenie i zaplanowanie działań zapobiegawczych odpowiadających na zagrożenia dokuczliwe dla mieszkańców, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego w policyjnych działaniach z zakresu profilaktyki społecznej.

W Biurze Prewencji KGP opracowano scenariusz zawierający praktyczne wskazówki opisujące poszczególne elementy, które – zgodnie ze standardem debaty społecznej zatwierdzonym przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji – muszą być uwzględnione podczas organizacji debaty inaugurującej. Obejmuje on również zagadnienia do dyskusji, propozycję wiodących argumentów, a także podstawowych problemów i pytań pomocniczych, które powinny zostać ujęte podczas dyskusji problemowej, a tym samym ułatwić zarówno moderowanie jej przebiegiem, jak też osiągnięcie założonych celów debaty. W załączeniu do scenariusza znajdują się również wzory plakatu oraz zaproszenia, które powinny być wykorzystywane na rzecz organizacji opisywanych spotkań.

Wnioski formułowane podczas dyskusji problemowych będące podstawą do formułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów zapraszanych do debat społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym staną się następnie podstawą do zorganizowania na szczeblu centralnym debaty ogólnopolskiej podsumowującej cały cykl debat organizowanych przez jednostki organizacyjne Policji na przestrzeni 2017 roku.  

(Biuro Prewencji KGP)