Poszukiwani kandydaci na stanowisko oficera łącznikowego w Republice Francuskiej

Data publikacji: 28.02.2017

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP prowadzi procedurę kwalifikacyjną mającą na celu wyłonienia kandydatów na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Francuskiej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie policjantów, którzy powinni spełniać następujące kryteria:

 •  oficer Policji;
 •  co najmniej 10 letni staż służby w Policji;
 •  znajomość w mowie i piśmie języka francuskiego (poziom B2/C1);
 •  doświadczenie wynikające ze służby w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji zwalczających przestępczość zorganizowaną i pospolitą;
 •  wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję;
 •  bardzo dobry stan zdrowia.


Kryteria pożądane:

 • staż na stanowiskach kierowniczych w Policji;
 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.  

Pozytywnie zaopiniowane raporty oficerów Policji zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać z zachowaniem drogi służbowej do dnia 23 marca 2017 r. do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Postępowanie kwalifikacyjne, które wstępnie zaplanowano na dzień 7 kwietnia br. obejmować będzie trzy etapy:

- 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka francuskiego;

- 30 minutowy test pisemny w języku francuskim, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej;

- rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:

 • poziom znajomości języka francuskiego (egzamin ustny),
 • doświadczenie służbowe oraz wiedza merytoryczna,
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • postawa, motywacja,
 • umiejętności interpersonalne i komunikacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z każdego testu pisemnego.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi powołana w tym celu komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele jednostek Policji, biur KGP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczeni są: mł. insp. Przemysław Riedel – radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, (nr tel. sł. 135 77) oraz podkom. Marcin Płóciennik ekspert WMZiOŁ BMWP KGP, (nr tel. sł. 120 74).

BMWP KGP