Medale dla zasłużonych

Data publikacji: 23.02.2017

- Każdego dnia niezwykle nam pomagacie. Zawsze jesteście z nami, kiedy potrzebujemy waszego wsparcia – zwrócił się do 9 wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji. Uroczystość odbyła się 23 lutego 2017 r. w Komendzie Głównej Policji.

Medale nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Wyróżnieni otrzymali je za zaangażowanie, wspieranie i działalność na rzecz Policji.

Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali: płk w st. spocz. Mariusz Dąbrowski - były oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego,  Stefan Majewski - dyrektor sportowy PZPN oraz ppłk SG Arkadiusz Olejnik - naczelnik Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali: Irena Dawid-Olczyk - założycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Piotr Kosiński - dyrektor Biura Administracyjnego Kancelarii Senatu RP, Czesław Lang - dyrektor generalny Lang Team Tour de Pologne, Andrzej Maciejewski - zastępca generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ppłk Mariusz Rutkowski z Żandarmerii Wojskowej, a także prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

- Bardzo serdecznie w imieniu całej polskiej Policji dziękuję - powiedział nadinsp. dr Jarosław Szczymczyk, podkreślając, że wsparcie Policji przez osoby wyróżnione jest nieocenione. 

Medal za Zasługi dla Policji przyznaje się m.in. za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Może być nadany m.in. osobie, która inicjowała lub organizowała działania zapobiegające popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi. Medal posiada trzy stopnie: I stopień - Złoty Medal za Zasługi dla Policji, II stopień - Srebrny Medal za Zasługi dla Policji, III stopień - Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

BKS KGP / ak
zdj. Andrzej Mitura