Kurs specjalistyczny oskarżycieli publicznych w CSP zakończony

Data publikacji: 27.01.2017

W dniu 20 stycznia w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się, pierwsza w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk. P-1/17.

W pierwszej zaplanowanej do realizacji w 2017 r. edycji, trwającego 10 dni kursu wzięło udział 16 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz komisariatów Policji. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych, na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających albo z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze. W trakcie kursu słuchacze wzbogacili swoją wiedzę głównie z zakresu materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Z zaangażowaniem sporządzili wymaganą programem dokumentację procesową. Aktywnie uczestniczyli także w licznych zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, symulacji rozprawy sądowej, zakończonej wygłoszeniem przemówień oskarżycielskich.

Podczas kursu słuchacze mieli ponadto możliwość uczestnictwa w programowych zajęciach dydaktycznych realizowanych z udziałem przedstawicieli biur Komendy Głównej Policji: radcy Biura Prewencji KGP nadkom. Agnieszki Romańskiej i eksperta Biura Prewencji KGP podkom. Marty Świneckiej oraz pracownika Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. w stanie spoczynku, głównego specjalisty BRD Mariusza Wasiaka. Duże doświadczenie zawodowe zaproszonych do CSP gości, ich wiedza i umiejętności, a także wkład i zaangażowanie znacząco wpłynęły na jakość i urozmaicenie prowadzonych zajęć, pozwalając na dodatkowe zainteresowanie słuchaczy tematyką kursu oraz umożliwiając pogłębienie wiadomości.

Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyte podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych, ponadto pozwolą na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

Wszystkim absolwentom życzymy wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, a także konsekwencji i wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

Źródło: CSP w Legionowie