Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad

Data publikacji: 25.01.2017

W Komendzie Głównej Policji zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze strony Policji sygnatariuszem był nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpis złożył Pan Dyrektor Krzysztof Kondraciuk.

Podpisane porozumienie dotyczy współpracy Policji i GDDKiA. Zakres współdziałania obejmuje w szczególności:

  • wymianę i weryfikację danych o drogach i zdarzeniach drogowych;
  • wymianę analiz i opracowań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • prowadzenie wspólnych kontroli stanu technicznego dróg, oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych

Obydwie instytucje od wielu lat współpracują ze sobą w zakresie wymiany informacji o wypadkach drogowych oraz wymieniają się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dynamiczny rozwój sieci dróg w Polsce, nowe technologie zarządzania ruchem, wymagają stałego współdziałania wszystkich podmiotów współodpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo ruchu na drogach.

W praktyce współpraca Policji i GDDKiA odbywa się całodobowo na wszystkich szczeblach struktur organizacyjnych obu instytucji.

KGP / foto: A.Mitura