Efekty pracy policjantów stołecznego garnizonu w 2016 r.

Data publikacji: 20.01.2017

Wczoraj odbyła się odprawa roczna, podczas której stołeczni policjanci podsumowali efekty pracy w roku 2016. Zabezpieczenie Szczytu NATO, udział w Światowych Dniach Młodzieży, obchody Dnia Niepodległości to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stanęli policjanci w minionym roku. Za sprostanie im dziękował między innymi Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Prokurator Regionalny w Warszawie Andrzej Szeliga, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Mirosław Szymanek, prokuratorzy okręgowi, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i realizujący wiele wspólnych zadań KSP oraz kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski podczas odprawy podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2016 oraz omówił o cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku w oparciu o priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018.

Komenda Stołeczna Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 6.104 km2, który zamieszkuje prawie 3 mln osób. Na tle innych stolic, Warszawa należy do najbezpieczniejszych miejsc w Unii Europejskiej. Każdego dnia w minionym roku stołeczni policjanci podejmowali średnio 2.498 interwencji, legitymowali 5.425 osób,  5.518 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali1.422  uczestników ruchu drogowego, zrealizowali 89 konwojów i doprowadzeń oraz dokonali 44 zatrzymań na gorącym uczynku przestepstwa.

Działania prewencyjne

W ubiegłym roku stołeczni policjanci podjęli 914.082 interwencje. Najwięcej dotyczyło miejsc publicznych. Z dokonanych obliczeń wynika, że funkcjonariusze garnizonu stołecznego interweniowali średnio co 35 sekund..

Średni czas reakcji na zdarzenie w kategorii „pilne” wynosił: 8 min. 36 sek., a na zdarzenie w ruchu drogowym 12 min.50 sek.

O bezpieczeństwo na ulicach miasta dbały także, podobnie jak w latach ubiegłych, patrole w ramach służb ponadnormatywnych (łącznie 28.518 służb, z tego 22 tys. sfinansował Urząd m.st. Warszawy na kwotę 4 400 000 zł, ponad 14 tys. służb w ramach adaptacji zawodowej dla 1.132 policjantów na kwotę1 416 234 zł oraz  6.518 służb sfinansowały samorządy powiatów, miast i gmin garnizonu stołecznego).

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie stołeczni policji sporządzili w ubiegłym roku 3.427 Niebieskich Kart. Swoją pomocą objęli prawie  4  tys. osób dotkniętych przemocą. Interweniowali wobec 3.456 sprawców przemocy.

Warszawa od lat jest w czołówce polskich miast, które zabezpieczają największą liczbę imprez masowych czy zgromadzeń publicznych. W ubiegłym roku kształtowało się to w następujący sposób: 206 imprez sportowych, 2.456 zgromadzeń publicznych ( o 1688 więcej niż w roku 2015), 510 imprez artystyczno-rozrywkowych.  Łącznie zabezpieczono 3.172  imprez i zgromadzeń.

W 2016 roku Komendant Stołeczny Policji zarządził  8 operacji policyjnych i 78 akcji policyjnych. Największym wyzwaniem w minionym roku było zabezpieczenie Szczytu NATO odbywającego się w od 8 do 9 lipca w Warszawie. W zabezpieczeniu tego przedsięwzięcia udział wzięło blisko 8 tys. policjantów ( w tym 4.770 z garnizonu stołecznego). Stołeczni policjanci wspomagali także w zadaniach  związanych z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży kolegów z kraju, ale kulminacyjnym punktem były działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pielgrzymów, którzy przebywali na terenie stolicy. 

W celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji z mieszkańcami oraz ułatwienia wzajemnej wymiany informacji zorganizowano 79 debat społecznych. Na terenie działania KSP zorganizowano prawie 13 tys. spotkań ze społeczeństwem, w których uczestniczyli także sami dzielnicowi.

Komendant stołeczny zaprezentował także efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowatorskie narzędzie umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc czy zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne lub uciążliwe. Na terenie garnizonu stołecznego zarejestrowano 11.203 zgłoszenia. Wszystkie zostały zweryfikowane, a duża część została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazali nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odnotowywano spadek wypadków drogowych (w 2016 r. - 1.733, w 2015 r. – 1.799, , a dla porównania w 2008 r. – 3.284), także tych ze skutkiem śmiertelnym (w 2016 r. – 148, w 2015 r. – 168,  a w 2008 r. – 368). W ubiegłym roku policjanci KSP przeprowadzili łącznie ponad 520 tys. kontroli drogowych.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, także w ruchu drogowym, policjanci konsekwentnie prowadzili działania profilaktyczne, kształtujące wśród dzieci i młodzieży zasady właściwego postępowania. Organizowali między innymi konkurs pn. „Policjanci są wśród nas”, mający na celu podnoszenie świadomości prawnej oraz zaufania do służb porządku publicznego. Kontynuowali program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą „Kibic”, działania „Stop przemocy w szkołach”, programy profilaktyczne: „Warszawska Linia Edukacyjna”, „Koleją po wiedzę”, „Lekcja bezpieczeństwa w Metrze”,„Z Borsukiem Bezpieczniej” i „Bezpiecznie nad wodą z Kapitanem Wyderką”.

Efekty pracy pionu kryminalnego

Kolejna część odprawy dotyczyła zagadnień kryminalnych. Z zestawień dokonanych przez stołecznych policjantów wynika, że w ubiegłym roku odnotowano o prawie 3 tys. mniej przestępstw kryminalnych (w 2016 r. – 53.526 w 2015 r. – 56.503). O spadku możemy mówić również w przypadku 7 głównych kategorii przestępstw (w 2016 r. - 33.670, w 2015 r. – 36.125), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe.

Stołeczni policjanci skutecznie zwalczali także przestępczość narkotykową. W minionym roku wszczęto 3.938  postępowania dotyczące tej kategorii. Tylko w 2016 r. zabezpieczono ponad 390 kilogramów narkotyków, a czarnorynkowa wartość przejętych  środków odurzających i substancji psychotropowych wyniosła 20 mln 900 tys. zł.

W ubiegłym roku w całym garnizonie policjanci zabezpieczyli mienie o wartości 84.532.167 złotych.

Do największych spraw zrealizowanych w 2016 r. należały m.in.: wykrycie sprawcy zabójstwa przy użyciu materiału wybuchowego, rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją substancji psychotropowych oraz środków odurzających, zlikwidowanie nielegalnej wytwórni mefedronu, czy realizacja sprawy dot. oszustwa, gdzie udaremniono wyłudzenie 4 mln. złotych.

Logistyka

Podczas odprawy omówiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionu logistyki, w tym kwestie inwestycji i remontów, teleinformatyki, zaopatrzenia, transportu, administracyjno-gospodarcze i kadrowe.

W ubiegłym roku zmodernizowano system audio-video w Stołecznym Stanowisku Kierowania,  Mobilne Centrum Monitoringu oraz rozbudowano system videokonferencyjny. Zakupiono między innymi 177 samochodów przy udziale środków finansowych samorządów terytorialnych oraz środków budżetowych Policji. Ponadto stołeczni policjanci zostali wyposażeni w sprzęt techniki policyjnej, taki jak: chromatograf gazowy, automat do izolacji DNA oraz sprzęt uzbrojenia.

Zrealizowano tez 3 projekty w ramach programów „ERASMUS+” (projekt dot. wymiany doświadczeń policji UE w zakresie zarządzania logistycznego w policji) oraz Funduszy Norweskich 2009-2014 (projekt dot. zwiększenia zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej (platforma edukacyjna z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej) oraz projekt dot. szkolenia służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów.

Głos zabrali również zaproszeni goście: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Prokurator Regionalny w Warszawie Andrzej Szeliga, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Mirosław Szymanek, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej płk Andrzej Rytwiński oraz Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu płk Tomasz Kędzierski. Wszyscy podziękowali  stołecznym funkcjonariuszom za dobrą i  skuteczną pracę, jednocześnie deklarując wsparcie i pomoc w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Odprawę, omawiając wyniki pracy polskiej Policji  podsumował Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który podziękował za skuteczną pracę stołecznych policjantów.  Komendant zwrócił uwagę, że szczególne podziękowania należą się im zwłaszcza za bezpieczny przebieg Szczytu NATO. Skierował także  słowa uznania do przedstawicieli obecnych służb, dziękując im za współpracę i wsparcie.

Źródło: KSP