Informacyjny Serwis Policyjny

Prawa człowieka w Policji

Zamieszczony Data publikacji 13.12.2013

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby.

Sposób, w jaki policjanci postępują wobec ludzi przekłada się bezpośrednio na wizerunek społeczny tej instytucji. Z kolei samo traktowanie funkcjonariuszy i pracowników wewnątrz Policji ma bezpośredni wpływ na kształtowanie klimatu służby czy pracy, a przez to na efektywność wykonywanych zadań.

Zarówno jeden (zewnętrzny) jak i drugi (wewnętrzny) aspekt ochrony praw człowieka w Policji jest bardzo istotny i wymaga systemowego podejścia oraz współpracy różnych podmiotów wewnątrz Policji jak i poza nią.

W jednym jak i drugim zakresie potrzebna jest otwartość Policji na współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których działalność może pomóc w utrzymaniu wysokich standardów traktowania człowieka przez człowieka.

Od 2004 roku w Policji działa sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka natomiast w terenie wykonuje swoje zadania 17 Pełnomocników KWP/KSP oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji, wspomaganych przez nieetatowych Pełnomocników w szkołach Policji.

Głównym zadaniem Pełnomocników jest propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach Policji a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.

Niniejszy serwis poświęcony jest szeroko pojętej problematyce humanizacji działań Policji. Zamieszczone w nim informacje dotyczą spraw z obszaru działalności Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, a także tematów istotnych dla policjantów i pracowników Policji, w kontekście ich praw i obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka podczas wypełniania zadań służbowych i w ramach funkcjonowania w organizacji Policji.

W sierpniu 2010 roku z funkcji Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ustąpił podinspektor Marcin Wydra, któremu Komendant Główny Policji powierzył nowe zadanie służbowe. Swoją determinacją i zaangażowaniem w sposób systemowy i zorganizowany umocnił krzewienie idei ochrony praw i wolności wśród policjantów i pracowników Policji, a także w środowisku pozapolicyjnym.

Funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sierpniu 2010 roku Komendant Główny Policji powierzył młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Łaszkiewiczowi.

Zamierzeniem aktualnego Pełnomocnika jest realizowanie swoistego rodzaju polityki kontynuacji działań przy jednoczesnej większej determinacji w przenoszeniu akcentu na praktyczny wymiar ochrony praw i wolności człowieka. Zasadniczą ideą sprzyjającą pracy będzie tworzenie wymiernych mostów porozumienia oraz wypracowywanie praktycznych mechanizmów w kształtowaniu postaw i zachowań tolerancyjnych ze wszelkimi podmiotami mającymi realny wpływ na budowanie i utrwalanie pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Od dnia 15 kwietnia 2016 roku Komendant Główny Policji powołał w Gabinecie Komedanata Głównego Policji 2- osobowy Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, w którym zadania z zakresu ochrony praw człowieka, etyki zawodowej oraz realizacji zasad równego traktowania powierzył Pełnomocniowi KGP ds. Ochrony Praw Człowieka oraz Pani Marcie Krasuskiej - specjsliście ds. ochrony praw człwoieka.


Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka
mł. insp. Krzysztof ŁaszkiewiczMłodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz jest funkcjonariuszem Policji od 1992 roku. Był wieloletnim nauczycielem policyjnym w Szkole Policji w Słupsku. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Od sierpnia 2010 roku objął funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem studiów pedagogicznych oraz studiów zakresu zarządzania jednostkami budżetowymi. Przeszedł liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu działań Policji. Autor licznych publikacji obrazujących różne aspekty funkcjonowania Policji.

 

Marta Krasuska jest pracowniczką Komendy Głównej Policji zatrudnioną w korpusie służby cywilnej. Jest absolwentką Uniwersystu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów podyplomowych na Polskiej Akademii Nauk oraz Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy krajowe oraz zagraniczne w obszarze protokołu dyplomatycznego oraz ochrony praw człowieka. W Zespole ds. Ochrony Praw Człowieka odpowiedzialna jest za tematykę osób z niepełnosprawnościami, równego traktowania, przemocy seksulanej oraz ochrony praw dzieci.  

 
Tagi:
powrót
drukuj