Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Oferta wizyt studyjnych za granicą

Zamieszczony Data publikacji 10.09.2015
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej uruchamia pilotażowy projekt polegający na dofinansowaniu krótkich wizyt studyjnych (do 10 dni) w jednostkach administracji zagranicznych. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 października do 16 listopada 2015 r.

Osoba, która chciałaby wziąć udział w programie Argonauci i zostać uczestnikiem wizyty studyjnej musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi być obywatelem polskim jest zatrudnionym w danej instytucji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od przynajmniej dwóch lat do dnia złożenia formularza aplikacyjnego i zatrudnionym (na podstawie umowy o pracę lub mianowania; na czas nieokreślony) w urzędzie administracji publicznej (instytucji wysyłającej);
 • musi posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dokona weryfikacji znajomości języka obcego;
 • musi przedstawić pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej jeden rok od momentu powrotu z mobilności;
 • posiada zgodę kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd i przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej
 • musi przedstawić w następstwie mobilności raport z wyjazdu wraz z przedstawieniem możliwości wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w instytucji wysyłającej rozwiązań, z którymi uczestnik zapoznał się podczas mobilności .

Przykładowa lista dziedzin, w których możliwa jest realizacja wizyt:

 1. Ekonomia, finanse, polityka fiskalna i rozwój przedsiębiorstw
 2. Kultura
 3. Nauka, edukacja, młodzież i badania
 4. Nowe technologie i cyfryzacja
 5. Rolnictwo, rybołówstwo i leśnictwo
 6. Rozwój regionalny
 7. Sądownictwo, obronność i policja
 8. Sprawy społeczne i zdrowie
 9. Środowisko naturalne, planowanie przestrzenne i energia
 10. Współpraca urzędu z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi
 11. Zarządzanie instytucją publiczną
 12. Zatrudnienie i rynek pracy
 13. Inne

Do udziału w projekcie przystąpić może każdy pracownik administracji publicznej, przy czym priorytetowo, podczas oceny wniosków, traktowane będą projekty osób spoza Warszawy.

Szczegółowe wymagania określono w przewodniku dostępnym w załączniku.

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj