Informacyjny Serwis Policyjny

 

Aktualne zarządzenia i decyzje Komendanta Głównego Policji

publikowane są w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym KGP.